มานุษยวิทยาของความไว้วางใจ (Anthropology and Theories of Trust)

สัมพันธ์ วารี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางสังคม ซึ่งเป็นตัวบรรเทาความขัดแย้งอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตทางสังคม และก่อให้เกิดความร่วมมือ สร้างความผ่อนคลายในปฏิสัมพันธ์ของชีวิตได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สัมพันธ์ วารี. (2565). มานุษยวิทยาของความไว้วางใจ (Anthropology and Theories of Trust). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=311

MLA

สัมพันธ์ วารี. "มานุษยวิทยาของความไว้วางใจ (Anthropology and Theories of Trust)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=311>

HARVARD

สัมพันธ์ วารี, 2565. "มานุษยวิทยาของความไว้วางใจ (Anthropology and Theories of Trust)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=311 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 583.01 KB