• หน้าหลัก
  • บทความ
  • Love, Money and Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village “ด้วยรัก เงินตรา และหน้าที่: สมรสข้ามชาติในหมู่บ้านอีสาน”

Love, Money and Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village “ด้วยรัก เงินตรา และหน้าที่: สมรสข้ามชาติในหมู่บ้านอีสาน”

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | 27 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือ Love, Money and Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village ชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมต่อระหว่างโลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น บรรดาเมียฝรั่งที่ชาวบ้านมิใช่คนที่อยู่ติดกับถิ่นฐาน แต่ก้าวสู่สภาวะของการเป็น “ชาวบ้านแบบพลเมืองโลก” (cosmopolitan villagers) ทั้งการแต่งงานข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติ ต่างเป็นปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและชุมชนในอีสาน ชุมชนที่กำลังเผชิญหน้าระหว่างความเป็นไปในท้องถิ่นกับพลวัตของกระแสโลก ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งอิทธิพลทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม ทั้งในสังคมบ้านเกิดหรือสังคมปลายทางที่ชาวบ้านจะต้องไปใช้ชีวิต

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. (2564). Love, Money and Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village “ด้วยรัก เงินตรา และหน้าที่: สมรสข้ามชาติในหมู่บ้านอีสาน”. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=264

MLA

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. "Love, Money and Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village “ด้วยรัก เงินตรา และหน้าที่: สมรสข้ามชาติในหมู่บ้านอีสาน”". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=264>

HARVARD

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2564. "Love, Money and Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village “ด้วยรัก เงินตรา และหน้าที่: สมรสข้ามชาติในหมู่บ้านอีสาน”", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=264 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 222.49 KB