• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย – ลาว

ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย – ลาว

จรรยา ยุทธพลนาวี | 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนหนังสือเรื่อง ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย–ลาว เมื่อปี 2554 จากการทำงานวิจัยทั้งภาคสนามและงานเอกสารในชื่อเดียวกันกับหนังสือ เพื่อชี้ให้เห็นอคติทางวัฒนธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีชาวลาว ว่าเป็นผู้สำส่อนทางเพศ ใช้ยาเสพติด และมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ นำไปสู่การแสดงให้เห็นทางออกและการปฏิบัติการของกลุ่มผู้ติดเชื้อที่พยายามลบมายาคติและจากวาทกรรมเรื่อง เอดส์เป็นแล้วตาย ให้กลายเป็น เอดส์รักษาได้ ที่ต้องอาศัยความเข้าใจของคนรอบข้างทั้งคนใกล้ชิดและคนในสังคม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2564). ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย – ลาว. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=176

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย – ลาว". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=176>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2564. "ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย – ลาว", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=176 [ค้นคืนเมื่อ 1 มิถุนายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 485 KB