• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ธรรมชาติสร้าง ปกาเกอะญอสรร : ลายผ้าทอและปักผ้าบ้านห้วยตองก๊อ

ธรรมชาติสร้าง ปกาเกอะญอสรร : ลายผ้าทอและปักผ้าบ้านห้วยตองก๊อ

ยุวดี ศรีห้วยยอด | 13 กรกฎาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทอผ้า ถูกรื้อฟื้น ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจากความเชื่อ ความคิด ทำให้เกิดความหมายที่บ่งบอกตัวตนของชาวปะกาเกอะญอ บ้านห้วยตองก๊อ ตำบลห้วยปูลิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกถ่ายทอดออกมาในงานปักผ้าอันประณีต ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยึดโยงหนุ่มสาวให้เข้ามามีส่วนร่วม เผยแพร่ภูมิปัญญาต่อไปได้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ยุวดี ศรีห้วยยอด. (2563). ธรรมชาติสร้าง ปกาเกอะญอสรร : ลายผ้าทอและปักผ้าบ้านห้วยตองก๊อ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=135

MLA

ยุวดี ศรีห้วยยอด. "ธรรมชาติสร้าง ปกาเกอะญอสรร : ลายผ้าทอและปักผ้าบ้านห้วยตองก๊อ". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=135>

HARVARD

ยุวดี ศรีห้วยยอด, 2563. "ธรรมชาติสร้าง ปกาเกอะญอสรร : ลายผ้าทอและปักผ้าบ้านห้วยตองก๊อ", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=135 [ค้นคืนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.31 MB