ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

SAC's Research Database

ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นงานที่ถูกตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการรวบรวม จัดการ และจัดทำระบบผลงานการศึกษาวิจัยของ ศมส. เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ภายใต้ระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และดาวน์โหลดผลงานการศึกษาเหล่านี้ได้ในรูปแบบฉบับเต็ม (Full text) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการได้ ภายใต้นโยบายการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่

Top search

งานศึกษาวิจัยและบทความยอดนิยม

เพศวิถีกะเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ
นักวิจัย : พรเทพ แพรขาว
ปี : 2555
ชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ และ ปัณวัฒน์ ผ่องจิต
ปี : 2559
นักมานุษยวิทยา กับงานสนามในขั้วโลกใต้
ผู้แต่ง : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
วันที่ : 24 เมษายน 2566
การเคลื่อนย้ายกับการท่องเที่ยวที่แผ่ขยาย
ผู้แต่ง : วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์
วันที่ : 24 เมษายน 2566
การเมืองของการเซ่น (ผี) เมืองไทในเวียดนาม
ผู้แต่ง : ปริยฉัตร เวทยนุกูล
วันที่ : 24 เมษายน 2566
อะไร ๆ ก็ ‘ซอฟต์พาวเวอร์’
ผู้แต่ง : นิฌามิล หะยีซะ
วันที่ : 24 เมษายน 2566
มานุษยวิทยากับวรรณกรรม
ผู้แต่ง : ชัชชล อัจนากิตติ
วันที่ : 24 เมษายน 2566
มนุษย์ ต้นไม้ และการเยียวยา
ผู้แต่ง : ณัฐนรี ชลเสถียร
วันที่ : 24 เมษายน 2566