ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนริมน้ำจันทบูร บ้านเลขที่ 69
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 28 พฤศจิกายน 2557

ย้อนอดีตไปกว่า 300 ปี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ชุมชนริมน้ำจันทบูร คือชุมชนริมน้ำที่มีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยเป็นศูนย์กลางการค้า มีท่าเรือสำหรับการคมนาคมขนส่ง ผู้คนประกอบอาชีพค้าขาย ทำประมง ทำพลอย ตีเหล็ก ทอเสื่อ ทำอาหารและขนมต่างๆ คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจีนและคนญวนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก

คำสำคัญ : ชุมชนริมน้ำจันทบูร, จันทบุรี, ตลาด, บ้านประวัติศาสตร์, ตลาดเก่า,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ โดดเด่นด้วยอาคารจัดแสดงแบบล้านนาประยุกต์ได้ปรับปรุงการจัดแสดงให้มีเนื้อหาลักษณะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง โดยนำเสนอเรื่องราวและหลักฐานตั้งแต่ภูมิหลังแผ่นดินล้านนา แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เรื่องราวของเผ่าลัวะ และหริภุญไชย รัฐแรกของภาคเหนือ จนกระทั่งเกิดการสถาปนานครเชียงใหม่ อันแสดงให้เห็นความรุ่งเรืองและความเสื่อมของราชอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งเข้าสู่เรื่องราวของของนครเชียงใหม่ใต้ร่มอาณาจักรสยาม การค้า และเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม ตลอดจนแสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาในประเทศ

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, อาณาจักรล้านนา, เชียงใหม่, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ดำเนินการปรับการจัดแสดงให้มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง โดยนำเสนอเรื่องราว หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, อุบลราชธานี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา ดังนี้ 1.สภาพภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาอีสานเหนือ 1.1สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงการตั้งถิ่นฐาน เครื่องมือเครื่องใช้ พิธีกรรม การฝังศพ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญเมืองและชุมชนโบราณ 1.2สมัยประวัติศาสตร์ จัดแสดงหลักฐานและเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวาราวดี วัฒนธรรมลพบุรี และวัฒนธรรมไทยลาว

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, แหล่งโบราณคดี, เมืองขอนแก่น, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังจัดแสดงโบราณวัตถุทุกยุคทุกสมัยที่พบในประเทศไทย เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกับโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังมีการจัดแสดงท้องภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช และการจัดแสดงกลางแจ้งเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ในรัฐตามพรลิงค์

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, อาณาจักรตามพรลิงค์, โบราณคดี, นครศรีธรรมราช, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นำเสนอความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมในดินแดนอีสานล่าง ซึ่งแสดงถึงรากฐานการกำเนิดอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีการแสดงโบราณวัตถุ ศิลปะเขมรที่พบในแถบอีสานล่าง และเน้นการจัดแสดงโบราณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมหินทราย เช่น ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู กลีบขนุน ยอดบัวปราสาท และปราสาทจำลอง นอกจากนี้ ยังมีอาคารเปิดโล่ง จัดแสดงใบเสมาและทับหลังที่สวยงามจำนวนมากอีกด้วย

คำสำคัญ : ศิลปะเขมร, โบราณวัตถุ, ประวัติเมือง, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพรตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีที่มาจากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กรมศิลปากรดำเนินการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นตน และจะได้ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมที่มีค่าให้คงอยู่สืบไป จากนั้นในปี พ.ศ.2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายประยูร พรหมพันธ์)ได้มอบที่ดินจำนวน 7 ไร่เศษ ณ พื้นที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรให้แก่กรมศิลปากร เพื่อดำเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, ชุมพร, แหล่งโบราณคดี, กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

อาคารโบราณทรง สูงชั้นเดียว มีหน้าต่างใหญ่ 3 บาน เป็นกระจกใส สามารถเปิดรับแสงและลมจากธรรมชาติได้ตลอดวันโดยไม่ต้องใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า ที่ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2467 โดยการออกแบบของศาสตราจารย์ คอร์ราโด เฟโรจี ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยศิลปแห่งนครฟลอเรนซ์ (The Royal Academy of Art of Florence) ที่เดินทางจากนครฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี เข้ามารับราชการเป็นช่างปั้นประจำกรมศิลปากร กระทรวงวัง ได้รับการวินิจฉัยจากสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ คัดเลือกจากศิลปินอิตาเลียนจำนวนมากที่ต้องการเพียงหนึ่งเดียว ก็นับว่าเป็นเรื่องดีของประเทศและของประชาชนชาวสยาม ที่ได้ท่านมาไว้ในประเทศสยาม

คำสำคัญ : ศิลป์ พีระศรี, ศิลปะ, บุคคลสำคัญ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ปราสาท
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 14 มีนาคม 2556

จากการที่เห็นว่า "งานศิลปะและวัตถุโบราณที่ล้ำค่าของไทยได้มีผู้นำออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก และคนไทยก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นอีก" จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณปราสาท วงสกุลเริ่มรวบรวมสะสมงานศิลปะและวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่าเหล่านี้เป็นเวลาหลายสิบปี จากนั้นจึงเปิดพิพิธภัณฑ์ปราสาทขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจและเป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป โดยมีส่วนจัดแสดงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

คำสำคัญ : เรือนไทย, เครื่องเรือน, เครื่องปั้นดินเผา, พันธุ์ไม้, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง มีเนื้อหาการจัดแสดง ครอบคลุมเรื่องธรรมชาติวิทยาของจังหวัดสุรินทร์ และจัดแสดงเรื่องข้าว การทำนา ซึ่งพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม จัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดี พัฒนาการของผู้คน ซึ่งพบหลักฐานในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 2,000-1,500 ปีมาแล้ว

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, สุรินทร์, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ชาติพันธุ์, การทอผ้า, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 สิงหาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพทุธชินราช จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาถวายไว้เป็นพุทธบูชา รวมทั้งที่ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานในจังหวัดพิษณุโลก เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ดินเผาสมัยต่างๆ เครื่องถ้วยสังคโลก

คำสำคัญ : พิษณุโลก, พระพุทธชินราช, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 11 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์และบริเวณเมืองโบราณใกล้เคียงโดยรอบตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2496 เป็นต้นมา และอีกส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่พระราชประสิทธิคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานีและเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยรวบรวมไว้มอบให้ อาคารอนุสรณ์ลายสือไท จัดแสดงข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย เป็นบทนำให้ผู้เข้าชมรู้จักจังหวัดสุโขทัย

คำสำคัญ : โบราณคดี, สุโขทัย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มอบให้ไว้และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ่งของที่ได้จากการบริจาคของประชาชน

คำสำคัญ : จารึก, เครื่องปั้นดินเผา, พระพุทธรูป, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน ติสโส), วัดสุทธจินดา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : ท่าเรือแหลมฉบัง, การขนส่งทางน้ำ, การขนส่ง, ท่าเรือ, พาณิชย์นาวี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เป็นพระราชวังแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงผนวช ได้เคยเสด็จมายังเขาสมณะ ในปีพุทธศักราช 2401 และโปรดเกล้าฯ ใหสร้างพระราชวังประจำรัชกาลในหัวเมืองขึ้นบนยอดเขาสมณะ แล้วพระราชทานนามว่า "พระนครคีรี" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ประกอบด้วยอาคารโบราณสถานหลายหลังตั้งเรียงรายอยู่บนยอดเขาเช่น วัดพระแก้วน้อย พระธาตุจอมเพชร

คำสำคัญ : พระราชวัง, โบราณสถาน, รัชกาลที่ 4, เพชรบุรี, เขาวัง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองที่มีการนำเสนอเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงห้องภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนจัดแสดงหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่เริ่มมีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัย ตลอดจนส่วนจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี และงานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, แหล่งโบราณคดี, ร้อยเอ็ด, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ใช้พระนารายณ์ราชนิเวศน์ซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา นำเสนอเรื่องราว ดังนี้ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ เป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แถบภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อประมาณ 3500-4000 ปีมาแล้ว โบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนอารยธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมยุคสมัยต่างๆ พระที่นั่งจันทรพิศาล

คำสำคัญ : พระราชวัง, โบราณสถาน, ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี, พระราชวังสมเด็จพระนารายณ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง หรือที่รู้จักกันทั่วโลกในนามของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จัดแสดงหลักฐานต่างๆที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและแหล่งโบราณคดีอื่นที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งแสดงถึงร่องรอยการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายพันปี โดยจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ตลอดจนจัดแสดงเรือนไทพวน

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดี, บ้านเชียง, เครื่องปั้นดินเผา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จัดแสดงในคฤหาสน์กูเด็น ที่สร้างขึ้นโดยพระยาภูมินารถภักดี หรือตวนกูบาฮารุตดิน บินตำมะหง เจ้าเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2441 - 2459 เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่มิได้ประทับแรม ต่อมาจึงใช้เป็นบ้านพักและศาลาว่าการเมืองสตูล จนกระทั่งในสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2484

คำสำคัญ : พระยาภูมินารถภักดี, สถาปัตยกรรมตะวันตก, ประวัติเมือง, สตูล, คฤหาสน์กูเด็น, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบด้วยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่พบในท้องถิ่น ได้แก่ ศิลาจารึกที่พบในจังหวัดลำพูน พะเยา และเชียงราย เป็นศิลาจารึกสมัยหริภุญไชย ซึ่งจารึกด้วยภาษามอญ มีอายุเก่าสุดอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 และศิลาจารึกสมัยล้านนา ใช้ภาษาไทยล้านนา มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22

คำสำคัญ : จารึก, เมืองหริภุญชัย, ประวัติเมือง, โบราณคดี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พระพิมพ์, พระรอด,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง