ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ  
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ
เขียนโดย: webmaster (1093 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
ใกล้กันกับอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน มีพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบพิเศษซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของทหารนาวิกโยธิน เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาการของทหารนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการศึกษาพิจารณายุทธศาสตร์ ยุทธวิธีและหลักนิยมในการรบของทหารนาวิกโยธิน เพื่อให้ทหารนาวิกโยธิน ข้าราชการทั่วไป ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้เข้าชมเพื่อการศึกษาและได้รับความเพลิดเพลินในโอกาสเดียวกัน

ความจริงกิจกรรมทางด้านพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินนั้นอยู่ในความคิดชอบของทหารนาวิกโยธินมาช้านานแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของงบประมาณและสถานที่ จนกระทั่งกองทัพเรือได้ประกาศเจตนารมณ์ด้านการประวัติศาสตร์กองทัพเรือเพื่อส่งเสริมภารกิจของกองทัพเรือ รวมทั้งได้วางกรอบและโครงการในระยะยาวในการพัฒนากิจการด้านประวัติศาสตร์ไป ในทางที่ถูกต้องและด้วยงบประมาณที่เหมาะสม โดยกำหนดแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องของหน่วยขึ้นเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์และนโยบายเฉพาะงานด้านประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือ 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประวัติศาสตร์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่ 68/2538 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2538 โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดำเนินการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินและได้ขออนุมัติใช้อาคารสโมสรสัญญาบัตรเตยงาม ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 60 ปี ที่ตั้งอยู่ชายทะเล มีภูมิสถาปัตย์ที่เหมาะสมและบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้หางบประมาณมาดำเนินการโดยไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อปลายปี 2539 ต้นปี 2540 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้อนุมัติเงินยอดจำหน่ายวัตถุมงคลจำนวน 1 ล้านบาทเศษ เพื่อปรับปรุงสถานที่ และได้แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและวัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์โดยคณะทำงานได้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประวัติศาสตร์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากขาดงบประมาณ ดังนั้นหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงได้ตั้งกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินขึ้น ซึ่งกองทุนนี้ในขั้นต้นได้มาจากข้าราชการ นักเรียนจ่า พลทหาร และลูกจ้าง สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกันบริจาคตั้งเป็นกองทุนขึ้น ต่อมาทหารเรือนอกราชการ รวมทั้งพ่อค้า ประชาชน ที่เห็นความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบอีกจำนวนหนึ่ง

คณะกรรมการประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ และคณะทำงานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ ได้ใช้กองทุนนี้ดำเนินการตกแต่งและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่ง สำหรับส่วนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจะได้ดำเนินการจัดหาทุนต่อไป ในส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพอที่จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงได้เรียนเชิญ พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ ผู้บัญชาการทหารเรือ มาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2543 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินเป็นการจัดวางและตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องแบบของทหารนาวิกโยธิน รวมทั้งยุทธภูมิจำลองต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทหารนาวิกโยธิน เพื่อแสดงถึงวิวัฒนาการของทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ การรักษาอธิปไตยของประเทศนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับทหารนาวิกโยธิน โดยแบ่งการจัดออกเป็น 2 พื้นที่ด้วยกันคือ ภายในอาคารและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน

โดยภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินมีห้องสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการจำนวน 5 ห้องด้วยกัน ห้องแรกคือห้องบรรยายสรุป เป็นห้องที่ใช้สำหรับบรรยายสรุปถึงประวัติความเป็นมาตลอดจนวิวัฒนาการของทหารนาวิกโยธินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจัดแสดงทางวีดิทัศน์และภาพถ่ายขนาดใหญ่แสดงถึงความเป็นมาของทหารนาวิกโยธินตั้งแต่ยุคเริ่มต้น ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและยุคใหม่หรือยุคปัจจุบัน บริเวณกึ่งกลางห้องจะเห็นสัญลักษณ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตั้งอยู่บนฐาน 8เหลี่ยม ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูป 3 มิติ มีลักษณะเป็นลูกโลกแผนที่ประเทศ สมอเรือ และมีพญาครุฑอยู่ด้านบน สวยงามมาก นอกจากนั้นรอบ ๆ ห้องยังประดับด้วยทิวธง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หน่วยนาวิกโยธินต่าง ๆ รวมทั้งรูปอดีตผู้บัญชาการนาวิกโยธิน

ห้องที่สองคือห้องพระบารมีปกเกล้า จัดแสดงรูปภาพทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทหารนาวิกโยธินภายในห้องจะติดตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดใหญ่ ทรงฉลองพระองค์ชุดสนามทหารนาวิกโยธินสีกากีแกมเขียวเป็นครั้งแรก ทรงนำธง "ราชนาวิกโยธิน" ปักไว้เหนือก้อนหินใหญ่ บริเวณอนุสรณ์สถานกลางหาดเตยงาม โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชนาวิกโยธิน จัดแสดงไว้ในตู้กระจกกลางห้อง บริเวณรอบ ๆ ห้องติดตั้งรูปภาพพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับทหารนาวิกโยธิน

ห้องต่อมาคือห้องเครื่องแบบทหารนาวิกโยธิน เป็นห้องแสดงการแต่งกายเครื่องแบบทหารนาวิกโยธิน โดยใช้หุ่นแต่งเครื่องแบบชุดต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นชุดฝีพายเรือพระที่สั่ง ชุดสงครามอินโดจีน ชุดปราบฮ่อ ชุดทหารรักษาพระองค์ นอกจากนั้นยังได้จัดตู้แสดงเครื่องหมายยศของทหารเรือ เครื่องหมายความสามารถ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ห้องที่สี่คือห้องอาวุธยุทโธปกรณ์ ได้รวบรวมอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วยที่มีขนาดเล็ก รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่ปลดจากประจำการแล้ว อาทิ ปืนมาตินี่ เฮนรี่ ปืนมันลิเคอร์ ปืนเมาเซอร์ ปืนรัชกาล เป็นต้น

ห้องสุดท้ายคือห้องยุทธภูมิ ซึ่งจัดแสดงยุทธการต่าง ๆ ที่ทหารนาวิกโยธินจัดกำลังเข้าปฏิบัติการทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ได้แก่ ยุทธการสามชัย ยุทธการผาภูมิ ยุทธการกรุงชิง ยุทธการบ้านชำราก ยุทธการบ้านหาดเล็ก ยุทธการกองพลจันทบุรี ยุทธการปราบฮ่อ โดยได้จัดทำตู้แสดงซึ่งจะจัดฉากภาพการรบของยุทธการต่างๆ เป็นลักษณะ 3 มิติ รวมทั้งตู้แสดงการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกการยุทธข้ามลำน้ำ

ส่วนภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินเป็นการจัดแสดงอาวุธโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 อาวุธในช่วงสงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา และอาวุธในยุคปัจจุบันที่เลิกใช้แล้ว นอกจากนั้นยังจัดแสดงยานสะเทินน้ำสะเทินบก (นย.102) ที่เคยใช้ในการแสดงการยกพลขึ้นบกของทหารนาวิกโยธิน ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2497 ซึ่งเป็นวันกองทัพเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือหลวงแม่กลอง เพื่อทอดพระเนตรการยกพลขึ้นบกครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังได้จัดแสดงยานยนต์ขนาด 1/4 ตัน (นย.100) ที่เคยเป็นรถพระที่นั่งทอดพระเนตรการฝึกยกพลที่หาดบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส (ทักษิณ 12) ยานยนต์ขนาด 1/4 ตัน ที่เคยเป็นรถประจำตำแหน่งของอดีตผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ยานยนต์ขนาด 1 ตัน สำหรับลากปืน ปบค. 75มม. และยานยนต์ขนาด 21/2 ตัน ที่เคยใช้สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 61

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้า 9.00-12.00น.และช่วงบ่าย 13.00-16.00น. การเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะหรือบุคคล กรุณาติดต่อที่กองกิจการพลเรือน นาวิกโยธิน

ข้อมูลจาก : http://www.navy.mi.th/civil/traval/tr17.htm [accessed 20081106]

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
  พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ  
: หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อาคารสโมสรสัญบัตรเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20182
: -
: -
: ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้า 9.00-12.00น.และช่วงบ่าย 13.00-16.00น. การเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อที่กองกิจการพลเรือน นาวิกโยธิน
: ไม่เก็บค่าเข้าชม
: http://www.navy.mi.th/civil/tra
val/tr17.htm
: -
: 2543
: -
จัดการโดย : หน่วยงานราชการ
เนื้อหา : การทหาร/สงคราม
สถานะ : เปิดดำเนินการ
อัพเดท 7 ม.ค. 2557
  โหวต
4 คนโหวต
100.00 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
  วีดีโอ  
พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน สัตหีบ ชลบุรี
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ไทย
พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
พิพิธภัณฑ์อาคารที่ประทับประชาธิปกศักดิเดชน์
นิทรรศการถาวรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และวิวัฒนาการคณะรัฐมนตรี
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ ๒๙
จารึกปราสาทตาเมียนโตจ
  Tags  
ทหารนาวิกโยธิน, ยานพาหนะ, อาวุธ, เครื่องแบบ, สถาบันกษัตริย์, การรบ, การทหารและสงคราม,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง