ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
ศูนย์วัฒนธรรม อบต.ไล่โว่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง  
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของศูนย์วัฒนธรรม อบต.ไล่โว่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
เขียนโดย: webmaster (1093 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
ตำบลไล่โว่ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกมีเนื้อที่ประมาณ 1,789.23 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้นานาพันธุ์ มีภูเขาสูงสลับกับพื้นที่ราบ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสะเน่พ่อง บ้านกองม่องทะ บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านไล่โว่-ซาละวะ บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน จึงจัดตั้ง "อาคารศูนย์วัฒนธรรมอบต.ไล่โว่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง)" เพื่อผดุงรักษาวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาวไทยกะเหรี่ยงสืบต่อไป โดยเนื้อหาในการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 12 ส่วนได้แก่

ห้องที่ 1 ทุ่งใหญ่นเรศวร ผืนป่าตะวันตกของไทย มรดกโลก บอกเล่าเรื่องราวความงดงามทางธรรมชาติอันมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของทุ่งใหญ่นเรศวรจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกสัมพันธภาพแห่งผืนไพร สายนทีและชีวิตของชาวกะเหรี่ยง

ห้องที่ 2 ความเป็นมา การอพยพและการกระจายตัวของชนกะเหรี่ยงแห่งผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ห้องที่ 3 ห้องวิดีทัศน์ นำเสนอภาพรวมของชนเผ่าผ่านสื่อวิดีทัศน์ รวบรวมเอกสาร หนังสือที่เกี่ยวกับชนเผ่าเพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป 

ห้องที่ 4 ประวัติศาสตร์แห่งสังขละบุรี พระแก้วขาว และพระศรีสุวรรณ จัดแสดงการก่อร่างสร้างเมืองสังขละบุรี บทบาทในฐานะหน้าด่านด้านตะวันตกของไทย พระแก้วขาวพระคู่บ้านคู่เมือง และประวัติพระศรีสุวรรณ เจ้าเมืองที่ปกครองเมืองสังขละบุรีในอดีต 

ห้องที่ 5 วัฒนธรรมภาษา จัดแสดงพัฒนาการด้านภาษาของชาวกะเหรี่ยงทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

ห้องที่ 6 ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี บอกเล่าเรื่องราวของศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องฤาษี ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ ที่มีผลต่อโลกทัศน์และวิถีชีวิต ตลอดจนพิธีกรรมและประเพณีต่างๆที่ชาวกะเหรี่ยงนับถือปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

ห้องที่ 7 วัฒนธรรมแห่งข้าว นำเสนอถึงความผูกพันของชาวกะเหรี่ยงกับข้าว ผ่านการนำเสนอวิถีการทำไร่ข้าวที่ในทุกขั้นตอนจะมีการประกอบพิธีกรรมที่แสดงออกซึ่งความนอบน้อมต่อธรรมชาติ อาทิ พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ และเจ้าป่าเจ้าเขา เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงการทำไร่ข้าวของชาวกะเหรี่ยงนั้นมิได้เป็นการทำลายธรรมชาติ แต่กลับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสำคัญในการรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ห้องที่ 8 กฎกติกาแห่งชนเผ่า ซึ่งก็คือข้อห้ามของบรรพบุรุษที่สอนลูกหลานจนเป็นหลักปฏิบัติในวิถีชีวิตด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับทำเลที่ตั้ง ข้อห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์ ข้อห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับพืช ความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้า ความเชื่อในการตัดต้นไม้ ความเชื่อในการล่าสัตว์ และความเชื่อเกี่ยวกับภัยพิบัติ เป็นต้น ซึ่งที่บริเวณด้านหน้าของแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการเขียนกฎหรือข้อปฏิบัติไว้ด้านหน้าของทุกๆหมู่บ้าน เป็นการเตือนชาวบ้านของพวกเขาเอง หรือเตือนผู้ที่จะเข้าไปเยี่ยมเยือนพวกเขาด้วยเช่นกัน

ห้องที่ 9 วัฒนธรรมดนตรีและการแสดง กล่าวถึงดนตรีของชาวไล่โว่ ทั้งเครื่องดนตรีและเนื้อเรื่องที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ตลอดจนความเป็นมาและรูปแบบของ "รำตง" ที่เป็นการแสดงประจำกลุ่ม

ห้องที่ 10 วัฒนธรรมการแต่งกาย จัดแสดงลักษณะการแต่งกายที่มีรูปแบบและการใช้สีที่แตกต่างกันไปตามเพศและวัย โดยจัดแสดงให้เห็นการแต่งกายในแต่ละช่วงวัย และเปรียบเทียบกับกะเหรี่ยงกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

ห้องที่ 11 องค์กร บุคคล ผู้สนับสนุน เพื่อเป็นการขอบคุณทุกๆองค์กร บุคคล และผู้สนับสนุนในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม อบต.ไล่โว่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ห้องที่ 12 จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวไล่โว่และชาวกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวรทุกหมู่บ้านเพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึกแก่ผู้มาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน แทนการออกนอกพื้นที่ไปหางานทำในตัวเมืองหรือจังหวัดอื่นๆต่อไป 

ด้วยความตระหนักในความสำคัญและความผูกพัน อันสืบเนื่องยาวนานของเผ่าชนกะเหรี่ยงในทุ่งใหญ่นเรศวรที่ดำรงคงอยู่ในผืนแผ่นดินไทย ศูนย์วัฒนธรรมอบต.ไล่โว่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จึงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑสถานด้านชาติพันธุ์ที่หมายแสดงอัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญและนำไปสู่การช่วยสืบสานอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์

ข้อมูลจาก: สูจิบัตรพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรม อบต.ไล่โว่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ มีนาคม 2552

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
  ศูนย์วัฒนธรรม อบต.ไล่โว่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง  
: สำนักงาน อบต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
: 034-599591
034-595496
: -
: เปิดในวันและเวลาราชการ
: ไม่เก็บค่าเข้าชม
: -
: -
: 2552
: -
จัดการโดย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหา : ชาติพันธุ์
สถานะ : เปิดดำเนินการ
อัพเดท 10 ม.ค. 2557
  โหวต
ยังไม่มีผู้โหวต
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๔ (ภาพแขกจุเหลี่ย)
จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๓๐ (ภาพจีน)
โครงสร้างทางสังคมของชนเผ่ากะเหรี่ยง กรณีศึกษาหมู่บ้านตีนธาตุ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
Between two selves : politics of identity and negotiation of rights for Kayan refugees in Mae Hong Son Province, Thailand
  Tags  
กะเหรี่ยง, กลุ่มชาติพันธุ์, ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร, ไล่โว่, ชาติพันธุ์,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง