ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
เขียนโดย: webmaster (1093 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556
เมื่อโครงการสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชเริ่มทำการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง จึงได้ขุดเจาะพื้นผิวดินลงไปหลายสิบเมตร ทำให้พบว่าใต้พื้นดินมีร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นจำนวนมาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประสานความร่วมมือไปยังคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทำการสำรวจบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) จึงพบหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ เช่น ฐานป้อม ซากเรือไม้ เศษภาชนะดินเผา เป็นต้น สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ในสมัยอยุธยา ธนบุรี สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อกรมศิลปากรนำความกราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวินิจฉัยและทรงรับสั่งให้อนุรักษ์หลักฐานทางโบราณคดี รวบรวมและจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑสถานกรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีมติให้คณะ ๆ เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานในสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 โดยมีหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่รับผิดชอบ คือ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช สำนักงานคณบดี และงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เนื่องจากบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นั้น มีอาคารอนุรักษ์ 4 หลัง ได้แก่ อาคารสถานีรถไฟ 1 หลัง  อาคารขนส่งสินค้า 1 หลัง และอาคารโกดัง 2 หลัง ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานของชาติ จึงต้องบูรณะซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์ดังกล่าวให้คงสภาพใกล้เคียงของเดิม และต้องปรับสภาพภายในอาคารให้เหมาะสำหรับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
 
ภายในพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานประกอบด้วยอาคารทั้ง 4 หลัง ดังนี้
 
อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 เป็นโถงต้อนรับของพิพิธภัณฑ์เป็นบรรยากาศของสถานีรถไฟ ช่องขายตั๋ว มีเก้าอี้นั่งพัก ที่รับฝากของ เป็นต้น
 
ชั้น 1 ประกอบไปด้วย
 
ศิริสารประพาส
 
ห้องบรรยายสรุป ที่ตกแต่งบรรยากาศเสมือนห้องสมุด เก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้ที่นักศึกษาแพทย์เคยนั่งเรียน ในห้องบรรยาย มีวีดิทัศน์เล่าเรื่องความเป็นมาของพื้นที่และขั้นตอนการเข้าชม
 
ศิริราชขัตติยพิมาน 
 
หอเทิดพระเกียรติ จัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ พร้อมพระราชดำรัส พระราชเสาวนีย์ และพระดำรัส ในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมวีดิทัศน์แสดงพระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุข และด้านอื่นๆ สถานพิมุขมงคลเขต ห้องกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข แสดงพระประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขด้วยภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี บรรยายด้วยทำนองเสนาะ  จิตรกรรม “อนุรักษ์เทเวศร์กิตติประกาศ” นี้เป็นผลงานของอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร เขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือกรมพระราชวังหลัง
 
ฐานป้อม
 
เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญยิ่ง มีแนวทางการอนุรักษ์ คือให้เก็บรักษาฐานกำแพงป้อมไว้ตามตำแหน่งเดิมที่ขุดพบด้วยการคลุมด้วยแผ่น Geotextile เพื่อปกป้องวัสดุเดิมก่อน แล้วจึง บูรณะกำแพงต่อขึ้นมาจากฐานเดิมโดยใช้อิฐที่มีขนาดเท่ากับอิฐโบราณ ก่อด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิมให้แนวกำแพงสูงจากระดับพื้นปัจจุบันประมาณ 10-20 เซนติเมตร  เมื่ออยู่ในห้องสถานพิมุขมงคลเขตจะมองเห็นฐานป้อมได้จากภายในอาคาร จึงจัดแสดงวีดิทัศน์การขุดค้นแนวฐานป้อมที่หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชได้ทำการบันทึกไว้ตลอดการทำงาน พร้อมทั้งวีดิทัศน์เครื่องถ้วยที่ค้นพบจากการสำรวจพื้นที่นี้ ทางเดินก่อนเข้าห้องศาสตราวุธจัดแสดงภาพพิมพ์แผนที่เมืองธนบุรีและปริมณฑล เขียนขึ้นโดยชาวพม่าที่เข้ามาแผ่นดินไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสมัยธนบุรี ถึงต้นรัตนโกสินทร์
 
โบราณราชศัสตรา   
 
ห้องศาสตราวุธ จัดแสดงศาสตราวุธ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับมอบจากคุณสำรวย สุวรรณสุทธิ (เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) ซึ่งเป็นราชสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ศาสตราวุธชุดนี้มีความสำคัญในด้านศิลปะ อายุ และความหลากหลายของแหล่งผลิต ทั้งดาบไทยภาคกลาง เหนือ อีสาน ดาบญี่ปุ่นผสมศิลปะไทย ดาบลาว ดาบเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับประวัติราชการสงครามของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขและทายาท
 
คมนาคมบรรหาร
 
การจัดแสดงประวัติสถานีรถไฟธนบุรีประกอบด้วย ห้องฉายภาพยนตร์สี่มิติ  นำเสนอประวัติความเป็นมาของรถไฟสายใต้ ซึ่งใน พ.ศ. 2443 ได้ใช้พื้นที่บริเวณบางกอกน้อย สร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยเป็นต้นทางการเดินรถ มีปลายทางอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี การเลือกพื้นที่บางกอกน้อยเป็นที่จัดสร้างสถานีรถไฟครั้งนี้มีสาเหตุเนื่องจากเป็นเส้นทางที่สะดวกต่อการเดินทางสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกประกอบกับมีชุมชนหนาแน่นและปากคลองยังเป็นเส้นทางสัญจรหลักของประชาชน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีเปิดใช้เส้นทางที่สถานีรถไฟบางกอกน้อย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2446
 
ชั้น 2ประกอบไปด้วย
 
 
ศิริราชบุราณปวัตติ์
 
 
ห้องประวัติศิริราช จัดแสดงเกี่ยวกับ กำเนิดโรงพยาบาล การตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยอุปกรณ์การสอนที่ใช้ในยุคนั้น พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ทั้งเป็นผู้เจรจากับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ให้เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาด้านการแพทย์ของไทย การสอนทางปรีคลินิก เป็นการเรียนทั้งให้องปฏิบัติการและภาคบรรยาย
 
 
สยามรัฐแพทยศาสตร์
 
 
ห้องการแพทย์ของไทย จัดแสดงด้วยเทคนิคทันสมัย ให้เห็นถึงความเจ็บป่วยของมนุษย์ ความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ เหตุแห่งโรค วิธีการเยียวยาความเจ็บป่วย และบทสรุปของการมีสุขภาพดีด้วยแนวคิด“ธรรมานามัย” ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่ผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 
 
เมื่อออกจากอาคารจะมีทางเดินเชื่อมไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ซึ่งสามารถมองเห็นสวนสมุนไพรที่อยู่ด้านล่าง
 
 
อาคารพิพิธภัณฑ์ 2
 
โถงธนบุรีพื้นที่ชั้นล่างของอาคารจัดเตรียมไว้เพื่อจัดนิทรรศการชั่วคราว จัดเป็นที่ประชุม สัมมนาหรือทำกิจกรรมพิเศษร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกคณะฯ เช่น ชุมชน โรงเรียน เป็นต้น
 
 
อาคารพิพิธภัณฑ์ 3
 
นิวาสศิรินาเวศอาคารโกดังสินค้าริมคลองบางกอกน้อย จัดแสดงบรรยากาศวิถีชีวิตสองฝั่งคลองบางกอกน้อยในอดีต ซึ่งมีชาวบางกอกน้อย ชุมชนใกล้เคียง และข้าราชการมาตั้งถิ่นฐาน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม งานศิลป์ ภูมิปัญญา และความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน เมื่อเวลาผ่านไปจึงได้หลอมรวมเป็น“วิถีชีวิตของชุมชนบางกอกน้อย” ห้องนี้มีการจัดแสดงหลักดังนี้
 
เรือโบราณ
 
ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2551 ระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงร่วมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร กรมอู่ทหารเรือ และพิพิธภัณฑ์เรือไทย ทำการเก็บกู้ อนุรักษ์ พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก เรือโบราณลำนี้ถูกกลบฝังอยู่ใต้รางรถไฟลึกลงไปจากผิวหน้าดินปัจจุบันประมาณ 5-7 เมตร มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 24 เมตร ลำเรือเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ด้วยตะปู เขี้ยวโลหะ และหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองตลอดทั้งลำ นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนเครื่องถ้วยหลากหลายประเภทจากการเก็บกู้เรือ ซึ่งได้นำมาจัดแสดงรอบเรือโบราณด้วย
 
เส้นทางท่องเที่ยวละแวกบางกอกน้อย
 
ผู้ชมสามารถชมภาพและหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวละแวกบางกอกน้อยได้จากQR code ที่ได้จัดเตรียมไว้บริการ ณ อาคารนี้ด้วยตลอดนิทรรศการ มีการนำเสนอรายละเอียดเนื้อหาเชิงลึกที่นิทรรศการบางจุดด้วยอุปกรณ์ออดิโอไกด์(audio guide) สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
อาคารพิพิธภัณฑ์ 4
 
คลังพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานกับคลองบางกอกน้อย เดิมเป็นโกดัง ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการใช้งานให้เป็นคลังสิ่งแสดงของคณะฯ ซึ่งมีสิ่งแสดงอีกเป็นจำนวนมาก มีการพัฒนาระบบทะเบียน และการอนุรักษ์วัตถุ สามารถนำมาหมุนเวียนจัดแสดงให้แก่ประชาชนผู้สนใจเข้าชมได้ในอนาคต พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
 
วริสรา แสงอัมพรไชย / สรุป
ข้อมูลจาก เอกสารแนะนำ “สถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช”

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
  พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน  
: สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช อาคารอนุรักษ์ สถานีรถไฟธนบุรี(เดิม) โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
: 02-419-2615
: 02-411-0166
: ทุกวัน เวลา 9.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
: อยู่ในช่วงทดลองระบบ ทดลองบริการ คิดค่าบริการในอัตราพิเศษ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 30 บาท
: http://www.si.mahidol.ac.th/mus
eums/th/m7.html
: info@siphhospital.net
: 2552
: ฐานป้อมวังหลัง เรือโบราณยาว 24 เมตร อาคารสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิม เครื่องมือแพทย์ยุคต่างๆ
จัดการโดย : หน่วยงานราชการ
เนื้อหา : การแพทย์และสาธารณสุข
โบราณคดี
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
สถานะ : เปิดดำเนินการ
อัพเดท 20 ก.พ. 2557
  โหวต
38 คนโหวต
97.37 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ผังจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  

View พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน in a larger map
  วีดีโอ  
รายการ ศิริราช360° พาชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พร้อมประวัติความเป็นมาทุกซอกมุม ตอนที่ 3 [mahidolchannel]
รายการ ศิริราช360° พาชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พร้อมประวัติความเป็นมาทุกซอกมุม ตอนที่ 2 [mahidolchannel] รายการ ศิริราช360° พาชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พร้อมประวัติความเป็นมาทุกซอกมุม ตอนที่ 1 [mahidolchannel]
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี)
พิพิธภัณฑ์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๑)
จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ๒
The Mrabri : Anthropometric Genetic and Medical Examination
FEASTING AMONG THE AKHA OF NORTHERN THAILAND : AN ETHNOARCHAEOLOGICAL CASE STUDY
  Tags  
โบราณคดี, การแพทย์, วังหลัง, เรือโบราณ, สถานีรถไฟธนบุรี, ศิริราช, บางกอกน้อย, สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง