ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 
  รีวิวพิพิธภัณฑ์โดยทีมงานและสมาชิก  
 
รีวิวของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
เขียนโดย: webmaster (1127 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 เพื่อเป็นที่เก็บยุทธภัณฑ์และสันติภัณฑ์ของกองทัพอากาศตั้งแต่เริ่มกิจการการบิน เดิมทีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่โรงเก็บเครื่องบินด้านทิศตะวันตกของสนามบินดอนเมืองและไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม ต่อมาเมื่อมีวัตถุจำนวนมากขึ้นจึงได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2502 ส่วนอาคารหลังปัจจุบันสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511และเริ่มให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2512

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศได้รวบรวมอากาศยานแบบเก่าหลากหลายแบบ เครื่องบินบางลำเหลือเพียงลำเดียวในโลก ในขณะที่บางลำเคยใช้ในการรบป้องกันเอกราชและอธิปไตยของชาติและเป็นเครื่องคู่ใจของนักบินที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ ยุทธภัณฑ์เหล่านี้มีขนาดใหญ่ ต้องอาศัยทั้งกำลังเงินและกำลังคนในการดูแลรักษา แต่งบประมาณและบุคลากรที่มีก็ไม่เพียงพอต่อการทำงาน ในฐานะของรองหัวหน้ากองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ น.อ.ไพฑูรย์ ไล้เลิศ ต้องใช้ความคิดและความอุตสาหะเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนที่เกิดขึ้นมาตลอด 

สิ่งที่ น.อ.ไพฑูรย์ให้ความสำคัญมากอันดับต้นๆ คือ แนวคิดในการทำงานของบุคลากรในพิพิธภัณฑ์ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารส่วนมากมองว่าพิพิธภัณฑ์คือที่เก็บของเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งที่จริงๆ แล้วพิพิธภัณฑ์มีความสำคัญหลายประการในแง่ของการเป็นแหล่งเรียนรู้และที่เก็บรักษาเกียรติมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติ พิพิธภัณฑ์จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนมีเสียก่อน 

น.อ.ไพฑูรย์ได้พยายามสร้างทัศนคติว่า "พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ คือ หอเกียรติภูมิของกองทัพอากาศ" เพื่อให้บุคลากรรู้สึกเทิดทูนและภาคภูมิใจ อยากทุ่มเททำงานและปรารถนาจะปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ นโยบายการทำงานที่ดีต้องแสดงถึงทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับถ้าแผนงานลุล่วงไป ซึ่งถ้าผู้เขียนนโยบายสามารถทำแผนงานให้มีความน่าเชื่อถือ โอกาสที่จะได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลในแง่เงินทุนและกำลังคนก็มีมากขึ้น อนึ่ง บุคลากรระดับปฏิบัติงานและระดับบริหารควรมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายและมีความเข้าใจตรงกันด้วย

นอกจากปัญหาภายในองค์กรแล้ว พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศยังต้องต่อสู้กับความเชื่อของประชาชนทั่วไปที่มองว่าพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทหารอื่นๆคือ มีความเข้มงวดภายในพิพิธภัณฑ์สูงและต้องจองล่วงหน้าหลายวันสำหรับกรณีการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ความเชื่อเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม การทำงานจึงต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆและนำจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์มาใช้เพื่อลบภาพลักษณ์เดิมๆ จุดขายหลักของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศคือ เครื่องบินรุ่นต่างๆ ซึ่งมักมีนักศึกษาหรือผู้สนใจมาขอข้อมูลทำงานวิจัยบ่อยครั้ง ทางพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศไม่เคยเก็บค่าธรรมเนียมในการขอข้อมูล แต่ใช้วิธีขอความร่วมมืออย่างอื่นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแทน เช่น การขอให้เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมพิเศษอบรมระยะสั้นในเรื่องที่ตนถนัดให้กับบุคลากรในพิพิธภัณฑ์หรือให้กับผู้มาเยี่ยมชม เมื่อได้มีส่วนร่วมในงานพิพิธภัณฑ์บ่อยครั้งเข้า บุคคลเหล่านี้จะเกิดความผูกพันกับพิพิธภัณฑ์และกลายเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ไปในที่สุด 

กิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์เคยจัดและได้รับการตอบรับอย่างดีคือ การประกวดโมเดลเครื่องบิน นักสะสมโมเดลเครื่องบินจะมาร่วมประกวดผลงานกันที่พิพิธภัณฑ์ ทางพิพิธภัณฑ์จะทำเรื่องขอความสนับสนุนค่าอาหาร น้ำดื่ม ถ้วยรางวัลและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อมาจัดงาน โดยไม่รบกวนงบประมาณส่วนกลาง ผลงานชนะเลิศจะจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเป็นเวลา 6 เดือน เป็นต้น อีกกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่เด็ก คือ การพับเครื่องบินกระดาษและประกวดภาพวาดระบายสี การพับเครื่องบินกระดาษนั้นสร้างขึ้นจากแผนผังของเครื่องบินจริง กิจกรรมพับเครื่องบินกระดาษได้รับความสนใจอย่างมาก ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้พัฒนากิจกรรมดังกล่าวเป็นหลักสูตร และใช้เวลาเรียนเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมืออย่างดีในการลดช่องว่างระหว่างพิพิธภัณฑ์ทหารและผู้มาเยี่ยมชม 

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงานได้รับงบประมาณจากส่วนกลางที่จำกัด จึงไม่อาจจัดสรรงบมาใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์หรือวิทยุได้ ทางพิพิธภัณฑ์เปิดให้รายการโทรทัศน์เข้ามาถ่ายทำในสถานที่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น Thailand’s Next Top Model หรือนิตยสารอื่นๆ ที่ขอยืมสถานที่เพื่อใช้ในการถ่ายแฟชั่น พิพิธภัณฑ์ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตรายการให้ช่วยสอดแทรกเกร็ดความรู้สำคัญเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเข้าไปในรายการ เช่น ประเทศไทยเริ่มต้นกิจการการบินหลังพี่น้องตระกูลไรท์เพียง 7 ปี คนไทยเราสร้างเครื่องบินเองเป็นเวลา 70-80 ปีมาแล้ว เป็นต้น ในขณะนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งในการเขียนบทสารคดีแนะนำพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

น.อ.ไพฑูรย์พยายามใช้สิ่งที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยอิงหลักการที่ว่าพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งมี "จุดขาย" หรือ "จุดเด่น" ของตนเอง บุคคลากรต้องรู้และสามารถดึงความโดดเด่นและตัวตนของพิพิธภัณฑ์ออกมาใช้ในการสื่อสารกับคนดู ให้ผู้ชมมีความสนใจและอยากจะเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ควรพยายามสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลจาก: การบรรยายในกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนาเดือนตุลาคม 2549 ณ สปาฟา วิทยากรโดย น.อ.ไพฑูรย์ ไล้เลิศ สรุปความโดยพัฒนศรี ทิพยประไพ

ชอบ  |  แจ้งลบ


 
   
รีวิวพิพิธภัณฑ์นี้ ส่งให้เพื่อน แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์นี้
 
   
: -
: -
: -
: อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น. หยุดวันจันทร์
: -
: -
: -
: -
: -
จัดการโดย : -
เนื้อหา : -
สถานะ :
อัพเดท
  โหวต
78 คนโหวต
93.59 %
ชอบพิพิธภัณฑ์นี้ คุณล่ะ?
  ผังจัดแสดง  
ดูผังจัดแสดงทั้งหมด+
  แผนที่  
  วีดีโอ  
ดูวีดีโอทั้งหมด+
  แผ่นพับ  
ดูแผ่นพับทั้งหมด +
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ  
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ห้องอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6
พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 ดูทั้งหมด
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆของ ศมส.  
จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะธาตุอภิญญาณ จำพวกที่ ๑ ปัถวีธาตุ)
จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒
โคกพลับ
The Lisu Village of Mae Pun Naweh : Some Impressions
A Community Forestry Program for Sam Li village, Phrao District, Chiang Mai Province, Thailand.
  Tags  
,
  แฟนพิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง