ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย (วัดคูหาภิมุข)
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วัด, วัตถุโบราณ, พระพิมพ์, พระพุทธรูป,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลตะโล๊ะหะลอ
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


พิพิธภัณฑ์วัดคลองแห
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
"วัดคลองแห" ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2360 ซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของภาคใต้ สมัยก่อนวัดคลองแห เดิมตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของวัดในปัจจุบัน ระยะทางประมาณ 500 เมตร ห่างจากริมคลองแห แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นของเอกชน ความดั้งเดิมมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ พระภิกษุยกกลิ่น มีภูมิลำเนาอยู่บ้านคลองเตย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาสร้างด้วยเหตุผลที่ว่า

คำสำคัญ : หาดใหญ่, หลวงพ่อทอง, วัด,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาะยอ
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
เกาะยอเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยทางบกประมาณ 20 กิโลเมตร และโดยทางน้ำหรือทางทะเลประมาณ 6 กิโลเมตร ในอดีตการเดินทางระหว่างเกาะยอกับเมืองสงขลาค่อนข้างยากลำบาก ต้องเดินทางโดยทางเรือเท่านั้น ต่อมาปี 2529 เมื่อมีการสร้างสะพานติณสูลานนท์ เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง อ.เมือง กับ อ.สิงหนคร

คำสำคัญ : เกาะยอ, โรงเรียนท้ายยอ, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,


สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
สวนประวตัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประกอบด้วยบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะ และแหล่งเรียนรู้อีกหลายแห่ง ทั้งนี้ ประกอบด้วยบริเวณสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ บริเวณที่ 1 ได้แก่ หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (Statesman's Hall) บ้านพธำมะรงค์จำลอง รูปเหมือนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

คำสำคัญ : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, นายกรัฐมนตรี, บุคคลสำคัญ,


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลา หรือ Songkhla Aquarium ที่แหลมสนอ่อน อ.เมือง เปิดให้เข้าชมเมื่อ 26 ก.ย. 2551 โดยนายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ใช้เวลาก่อสร้างนาน 4 ปี งบประมาณ 240 ล้านบาท เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์วิทยาและพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดแห่งแรกของภาคใต้ตอนล่าง มีความโดดเด่นเรื่องระบบนิเวศวิทยาที่จำลองสภาพวิถีชีวิตของชาวใต้ 3 น้ำล้อมรอบ

คำสำคัญ : ระบบนิเวศ, ทรัพยากรทางทะเล, สัตว์น้ำ, ทรัพยากรธรรมชาติ, ปลา, ธรรมชาติวิทยา,


พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่และหอเกียรติยศ
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่และหอเกียรติยศ เป็นงานส่วนหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของศูนย์ศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และนับเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันเกี่ยวเนื่องมาจากพันธกิจหลักข้อหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มุ่งตอบสนองและสร้างสรรค์สังคมโดยผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม..”

คำสำคัญ : ศูนย์ประณีตศิลป์, ประวัติเมือง, หาดใหญ่,


หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส เป็นพิพิธภัณฑสถานตั้งอยู่ในบริเวณวัดมัชฌิมาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2477 - 2521 ได้ทำการบูรณะกุฎิเก่าใน พ.ศ.2482 และได้จัดตั้งห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ของวัดมัชฌิมาวาส ที่อาคารไม้หลังศาลาฤษีดัดตน ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้มีสภาพเหมือนเดิม โดยมีพระราชศีลสังวร (ช่วง อตถเวที) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คำสำคัญ : ประวัติเมืิอง, เครื่องปั้นดินเผา, สงขลา, วัดมัชฌิมาวาส, จิตรกรรมฝาผนัง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เป็นโบราณสถานของชาติ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปี ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้และของประเทศไทย อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เดิมเป็นคฤหาสน์ของผู้ช่วยเจ้าเมืองสงขลา พระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลาเมื่อปี พ.ศ. 2421

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ชาวจีน, สงขลา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,


พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
นับเป็นเวลาหลายพันล้านปีมาแล้วที่โลกก่อกำเนิดขึ้น มีการสรรค์สร้างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตผันแปรไปในแต่ละยุคสมัย สิ่งมีชีวิตใดที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะอยู่รอด เพิ่มจำนวน และสามารถรักษ์เผ่าพันธุ์ไว้ได้ ถ้าสิ่งมีชีวิตใดปรับตัวไม่ได้ ก็จะลดจำนวนลง จนกระทั่งสูญพันธุ์ไปในที่สุด มนุษย์รู้จักปรับตัวและเรียนรู้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นเวลาช้านาน แต่ในระยะหลังมนุษย์เพิ่มจำนวนมากขึ้น

คำสำคัญ : ระบบนิเวศ, ทรัพยากรธรรมชาติ, แร่, สัตว์ป่า, ธรรมชาติวิทยา,


หอศิลป์สยาม
– โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555


คำสำคัญ : ศิลปะและการแสดง,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง