ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
 
ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
– โพสต์เมื่อ 30 สิงหาคม 2561


คำสำคัญ : ไทลื้อ, ไตลื้อ,


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคกกะเทียม
– โพสต์เมื่อ 30 สิงหาคม 2561
ชาวไทยพวนบ้านโคกกะเทียมได้ร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อจัดเก็บรวบรวมเครื่องใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ไว้ให้เยาวชนและประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ อนึ่งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน บ้านโคกกะเทียมและสภาวัฒนธรรมตำบลโคกกะเทียมได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการถ่ายทอด สืบทอด เพื่อต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยพวนให้คงอยู่ เช่น ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารพื้นบ้านของชาวพวน การแต่งกายชาย หญิงที่เป็นเอกลักษณ์ มีภาษาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตลอด

คำสำคัญ : ไทยพวน, ชาติพันธุ์,


บ้านเขียวอันยุมัน
– โพสต์เมื่อ 30 สิงหาคม 2561


คำสำคัญ : อิสลาม, ศิลปะ, จุฬาราชมนตรี, บางรัก,


ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว
– โพสต์เมื่อ 30 สิงหาคม 2561
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เดิมชื่อโรงเรียนบางเหนียว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2460 ปัจจุบันอยู่ภายในสังกัดเทศบาล โรงเรียนมีอายุ 100 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว บูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว เริ่มต้นราวปี พ.ศ. 2555 เมื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเป็นหนึ่งในโรงเรียนจำนวน 80 โรง ที่ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนบางเหนียวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คำสำคัญ : คนจีน, ภูเก็ต,


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
– โพสต์เมื่อ 30 สิงหาคม 2561
วัดเปาโรหิตย์ เดิมชื่อว่า วัดเกาะ เนื่องจากโดยรอบวัดมีลำคลองและคูน้ำล้อมรอบบรรจบกันทำให้วัดมีลักษณะคล้ายเกาะ วัดเกาะไม่ปรากฎแน่ชัดว่าสร้างในสามยัใน หนังสือ “ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2” กล่าวว่า วัดนี้สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2367 ในสมัยรัชกาลที่ 3 สันนิษฐานว่าผู้สร้างวัดคงจะเป็นต้นตระกูลเปาโรหิตย์ คือ พระยามหาราชครูปุโรหิตาจารย์(บุญรอด เปาโรหิตย์) สอดคล้องกับหลักฐานด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมที่สามารถเปรียบเทียบและกำหนดอายุได้ในราวสมัยรัชกาลที่ 3-4

คำสำคัญ : เปาโรหิตย์, เจ้าพระยามุขมนตรี, บางพลัด,


โฮงนิทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
– โพสต์เมื่อ 30 สิงหาคม 2561
โฮงนิทัศน์ครูบาศรีวิชัย ได้รับการปรับเปลี่ยนจากกุฏิสงฆ์ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัน ลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมีใต้ถุน อยู่บริเวณด้านข้างใกล้กับอุโบสถวัดจามเทวี เดิมกุฏิหลังนี้สร้างโดยครูบาไชยะวงศา ท่านเป็นลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัยที่ตามครูบามาช่วยบูรณะวัดจามเทวีและสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ในจังหวัดลำพูน

คำสำคัญ : ครูบาศรีวิชัย, ลำพูน, ครูบาชัยยะวงศา,


ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านยวน นครจันทึก
– โพสต์เมื่อ 2 สิงหาคม 2561
ในเว็บไซต์ของศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน นครจันทึกระบุว่า ไท-ยวน ตามตำนานมาจากคำว่า ‘ยูน’หรือ ‘โยนก’ เป็นกลุ่มใหญ่ที่อยู่ทางภาคเหนือของไทย ตั้งบ้านเรือนในลุ่มน้ำโของตอนใต้ หรืออำเภอเชียงแสนในปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ.2347พม่ายึดครองเชียงแสน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ โปรดเกล้าให้หลวงเทพหริรักษ์และพระยายมราชยกทัพไปตีเมืองเชียงแสน ภายหลังรวบรวมผู้คนจำนวนหนึ่งลงมายังกรุงเทพฯ และตั้งบ้านเรือนในจังหวัดราชบุรี สระบุรี ในช่วงเวลาดังกล่าวต้องมีการตั้งกองโคเพื่อเป็นสัตว์พาหนะขนเสบียงยามสงคราม โดยมีกองโคใหญ่ที่สุดใกล้ลำน้ำ “ลำตะคอง” จนมีการสร้างบ้านแปงเมืองกลุ่มชาวไท-ยวนจึงกระจายในหมู่บ้านต่าง ๆ รวมถึงบริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน

คำสำคัญ : ยวน, กลุ่มชาติพันธุ์,


ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย
– โพสต์เมื่อ 2 สิงหาคม 2561
คุณกัลยา แก้วประสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ขันอาสาเป็นมัคคุเทศก์ในการนำชมศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายกูย คุณกัลยากล่าวถึงบทบาทของตนเองในฐานะผู้ที่รับผิดชอบโครงการสุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรม 3 ชนเผ่า ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด

คำสำคัญ : กูย, ชาติพันธุ์,


พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
– โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2561
พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ภายในศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) พร้อมเปิดให้บริการเยี่ยมชมแล้ว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง สร้างความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

คำสำคัญ : นราธิวาส, มลายู, อิสลาม,


พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมลาวครั่งบ้านบ่อกรุ
– โพสต์เมื่อ 29 มีนาคม 2561
ราวยี่สิบปีกว่าปี ประมาณปี 40 เริ่มหายไปแล้ว ไม่มีแล้ว เลยคุยกันว่า หากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เริ่มรักษากันไว้ เราจะเอาเรื่องเก่ามาเล่าให้คนรุ่นหลังกันอย่างไร ขนาดสมเด็จพระราชินีทรงว่า ผ้าของท้องถิ่นเป็นของดี แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นมีของดีเยอะ ให้ช่วยรักษากัน ...เราเองเห็นว่าสมเด็จพระราชินีทรงใส่ผ้าทอ ที่เป็นลาวครั่งเป็นผ้าซิ่นตีนจก ...แล้วเรามีของที่เป็นของดีทำไมไม่รักษา เลยจุดประกาย

คำสำคัญ : ลาวครั่ง, ผ้าทอ,


พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี
– โพสต์เมื่อ 20 มีนาคม 2561
ในการสำรวจ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ผู้เขียนพบว่าพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านผืออยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ เงื่อนไขหลายประการที่ส่งผลให้ชมรมไทยพวนบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จะต้องจัดการโยกย้ายข้าวของที่รับการบริจาคและป้ายการจัดแสดง จากวัดลุมพินีวันซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านผือ (เดิม) ไปสถานที่แห่งใหม่ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุดรธานี สถานที่จัดแสดงชั่วคราวดังกล่าว อยู่ในโรงเรือนชั่วเดียวภายในโรงเรียน และจัดแสดงวัตถุข้าวของใน 2 ห้อง

คำสำคัญ : ไทยพวน, ชาติพันธุ์,


ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
– โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561


คำสำคัญ : ธนาคาร, เงินตรา, การเงินการธนาคาร,


 
 

"เราทำงานกับคนหลายกลุ่ม
ความคิดเห็นก็ต่างกัน
แต่ก็อย่าแตกแยก ขอให้ศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน"

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์
  ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ล่่าสุด
"เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน"
20 เมษายน 2560 | แบ่งปันให้เพื่อน
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เชิญชมนิทรรศการ "เรื่องเล่า หลังโรงหุ่นอาเซียน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เปิดแล้ว “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”
กทม.ยืนยันดูแลพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกต่อไป
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรี
 
  พิพิธภัณฑ์ยอดนิยม  
  พิพิธภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่  
ต้องการเพิ่มรายชื่อพิพิธภัณฑ์ใหม่คลิก
  จุลสารก้าวไปด้วยกัน  

ดูทั้งหมด +
  เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2555

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

  Connect Online  

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง