ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

หออัตลักษณ์นครน่าน
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : น่าน, ล้านนา, ประวัติศาสตร์,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์อูบคำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2556

พิพิธภัณฑ์อูบคำ ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย ที่เปิดบ้านพักของตนเองต้อนรับผู้คนที่ปรารถนาเข้ามาสัมผัสกับ “มรดกล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ และความหลากหลายของเสื้อผ้าอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่างๆ ในอาณาจักรล้านนา” คำว่า อูบคำ เป็นชื่อที่มาจากอูบทองคำที่อาจารย์จุลศักดิ์ ได้รับเป็นมรดกตกทอดจากบิดา ซึ่งสืบเชื้อสายจากพระยาสุลวฤาชัย (หนานทิพย์ช้าง) เจ้านครลำปาง (พ.ศ. 2275-2301) และใช้ชื่อดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ : อาณาจักรล้านนา, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, คุ้มเจ้าฟ้า, คุ้มอูบคำ, คุ้มบัวเลื่อน, เครื่องเขิน, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : เชียงใหม่, ประวัติศาสตร์, พิพิธภัณฑ์เมือง, ล้านนา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกลุ่มเรือนโบราณที่ควรค่าแก่การศึกษา และอนุรักษ์ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจัดซื้อเรือนไม้เก่าจากเอกชนหลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ มูลนิธิมิสเตอร์ยามาซากิมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิ ดร.วินิจ คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค

คำสำคัญ : เรือนไทลื้อ, เรือนไทยภาคเหนือ, สถาปัตยกรรมล้านนา, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมาโดยตลอด โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และการประยุกต์งานสถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและมีพื้นฐานทางด้านสถาปัตยกรรม โดยสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้กับการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยได้ อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมล้านนา, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์, งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม,
อ่านต่อ...


 

เรือนอนุสารสุนทร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้รับบริจาคไม้ และสนับสนุนค่าแรงช่างในการสร้างเรือนอนุสารสุนทรจากบุตรหลานตระกูลนิมมานเหมินทร์ เพื่อให้เป็นเรือนล้านนาจำลองคู่กับเรือนคำเที่ยง ที่มอบให้สยามสมาคมที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดแสดงเครื่องดนตรีล้านนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2537

คำสำคัญ : เรือนกาแล, ครัวไฟ, เครื่องดนตรีล้านนา, นิมมานเหมินทร์,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 15 สิงหาคม 2556

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดกิจกรรมทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขยายตัวมากขึ้นตามการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยพายัพได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงที่จะวางแนวนโยบายและประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านนี้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ในปี พ.ศ. 2529

คำสำคัญ : วัฒนธรรมล้านนา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดโพธาราม
เขียนโดย: | เมื่อวันที่: -คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, ประติมากรรมหินทราย, พระพุทธรูป, ศิลปะสกุลช่างพะเยา, ล้านนา, พระธรรม, คัมภีร์,
อ่านต่อ...


 

เฮือนแก้ว ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2442 ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง อาคารพิพิธภัณฑ์หรือ เฮือนแก้ว สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ.2530 ลักษณะอาคารเป็นเรือนไม้สักทรงล้านนาใต้ถุนสูง เป็นเรือนพื้นถิ่นจำลองที่สร้างขึ้นใหม่ ภายในมีห้องจัดแสดง 3 ห้อง

คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมล้านนา, เครื่องใช้พื้นบ้าน, ไม้แกะสลัก, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดหลวงฮอด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

ชุมชนฮอดแห่งนี้อพยพย้ายถิ่นมาอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนภูมิพลและมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมาชุมชนฮอดรวมกับวัดหลวงฮอดจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุของทางวัดที่มีมากมายหลายชิ้น โดยเก็บรักษาไว้ในอาคารกุฏิสงฆ์ ซึ่งมีตู้เหล็กใส่กุญแจหลายชั้นรักษาอยู่และมีผู้ถือกุญแจเป็นกรรมการวัดจำนวน 20 คน อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูง จัดเก็บศิลปวัตถุพระพุทธรูปทำจากผลึกแก้วสีต่างๆ แหวนทองคำ บาตรจำลองทำด้วยทองคำ

คำสำคัญ : พระพุทธรูป, ศิลปะล้านนา, ภาพถ่าย, ไม้แกะสลัก, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 26 กันยายน 2561

พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน ลับแล ก่อตั้งโดย คุณจงจรูญมะโนคำ หรือที่ใครๆ เรียกว่าครูโจ ที่ชื่นชอบผ้าทอพื้นเมือง โดยครูโจเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่ทอผ้า แต่เนื่องจากเป็นผู้ชายจึงถูกกันให้ออกห่าง ครูโจทำได้เพียงแต่เป็นลูกมือช่วยแม่ และอาศัยครูพักลักจำ แต่ความรักในผืนผ้าก็ไม่เคยจางหาย ทำให้เมื่อโตขึ้นและมีพอจะมีเงินจึงค่อยๆ เก็บสะสมผ้าเก่าที่ตนเองชื่นชอบมาแต่เยาว์วัย

คำสำคัญ : ผ้า, ไทยวน, ล้านนา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง