ลืมรหัสผ่าน?

  Log in
   
สมัครสมาชิก
  Sign up
 
English (US)
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
  พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่คุณอาจสนใจ
 
 

พิพิธภัณฑ์จันเสน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

จันเสนเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการขุดค้นพบเมืองโบราณจันเสน บริเวณเมืองโบราณนี้ได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก หลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานของชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น

คำสำคัญ : เมืองโบราณจันเสน, แหล่งโบราณคดี, โบราณวัตถุ, พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน, ยุคทวาราวดี, โครงกระดูก, เครื่องประดับ, พุทธประวัติ, จิตรกรรมฝาผนัง, ยุวมัคคุเทศน์, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 25 กันยายน 2561

พิพิธภัณฑสถานคลองท่อม ก่อตั้งขึ้นโดย พระครูอาทรสังวรกิจ (พระสวาส กนฺตสงฺวโร) (นามสกุลเดิม เอี่ยวน้อย) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองท่อม เจ้าคณะอำเภอคลองท่อมและอำเภอเกาะลันตา ได้รวบรวมลูกปัดโบราณแบบต่างๆ รวมทั้งโบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบในควนลูกปัดหลังวัดคลองท่อม มาเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2525 ใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานพระครูอาทรสังวรกิจ” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาและอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าของแผ่นดินไว้ ไม่ให้สูญหายไป ภายหลังเปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม”

คำสำคัญ : ลูกปัด, โบราณวัตถุ, เครื่องประดับ, แหล่งโบราณคดี, คลองท่อม,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 สิงหาคม 2556

แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร ถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคเหล็ก ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีและมีการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2518 โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2518 เมื่อทางโรงเรียนสาลวนาราม ได้ให้นักเรียนช่วยกันขุดหลุมเพื่อปักเสารั้วของโรงเรียนด้านตะวันตก ได้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น ใบหอก แหลน หัวธนู ขวาน และภาชนะสำริด รวมกันเป็นจำนวนกว่า 100 ชิ้น โบราณวัตถุดังกล่าวถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่อำเภอพนมทวน โรงเรียนวัดสาลวนาราม และวัดสาลวนาราม

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดี, โบราณวัตถุ, ลูกปัด, เครื่องปั้นดินเผา, สำริด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา ดังนี้ 1.สภาพภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาอีสานเหนือ 1.1สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงการตั้งถิ่นฐาน เครื่องมือเครื่องใช้ พิธีกรรม การฝังศพ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญเมืองและชุมชนโบราณ 1.2สมัยประวัติศาสตร์ จัดแสดงหลักฐานและเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวาราวดี วัฒนธรรมลพบุรี และวัฒนธรรมไทยลาว

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, แหล่งโบราณคดี, เมืองขอนแก่น, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

ที่ตั้งของบ้านก้านเหลือง มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี เนื่องจากในปี พ.ศ. 2533 มีการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ทำให้ทราบว่า พื้นที่บริเวณบ้านก้านเหลืองในอดีตมีคนมาใช้พื้นที่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อกับระยะเริ่มต้นประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานเครื่องมือเหล็ก ขี้แร่ที่เหลือจากการถลุง แกลบข้าว เศษภาชนะดินเผา เครื่องมือช่วยปั้นหม้อทีเรียกว่า หินดุ แท่นดินเผาไฟ เป็นต้น

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดี, โบราณวัตถุ, เครื่องปั้นดินเผา, บ้านก้านเหลือง,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพรตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีที่มาจากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กรมศิลปากรดำเนินการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นตน และจะได้ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมที่มีค่าให้คงอยู่สืบไป จากนั้นในปี พ.ศ.2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายประยูร พรหมพันธ์)ได้มอบที่ดินจำนวน 7 ไร่เศษ ณ พื้นที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรให้แก่กรมศิลปากร เพื่อดำเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, ชุมพร, แหล่งโบราณคดี, กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอุดม-โนนหนองหอ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

แหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย หรือ ยุคเหล็ก อายุประมาณ 2500 -1500 ปีมาแล้ว จากการดำเนินงานระหว่าง ปี 2550-2552 ทั้งงานโบราณคดีและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรมใน ชุมชนท้องถิ่น

คำสำคัญ : กลองมโหระทึก, บ้านนาอุดม, โนนหนองหอ, แหล่งโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

พื้นที่ในอำเภอบ้านกรวดในจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอใกล้เคียงจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เป็นดินแดนของอีสานตอนใต้ติดเขตกัมพูชา มีภูเขาดงเล็กเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ในอดีตท้องถิ่นอำเภอบ้านกรวดเป็นชุมชนเขมรดั้งเดิม เรียกว่าเขมรป่าดง บ้านกรวดมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นอำเภอเล็ก ๆ ที่อยู่ติดแนวชายแดนไม่มีอะไรนอกจากป่าไม้ดงดิบที่ทึบหนา ประมาณ ปี พ.ศ.2503 ทางการได้ไปจัดนิคมให้ประชาชน ทำให้มีคนจากทุกสารทิศไหล่บ่าเข้าไปจับจองที่ทำมาหากิน มีการขุดโค่นต้นไม้ถางป่า หลังจากนั้นก็มีการขุดพบเครื่องเคลือบคือ จำพวกไห คนโท ฯลฯ

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, เครื่องถ้วย, โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร, แหล่งโบราณคดี, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์วัดใหม่กรงทอง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 7 มีนาคม 2556

“อำเภอศรีมหาโพธิเป็นดินแดน ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่มาแต่โบราณกาล ปรากฏว่าได้มีการค้นพบเครื่องมือหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดจำนวนมาก” อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนั้นเป็นที่รู้จักกันมาเนิ่นนานจากนักล่าสมบัติ นักเรียนนักศึกษาด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยว นักแสวงบุญ สันนิษฐานกันว่า เดิมอำเภอศรีมหาโพธิ เคยเป็น เมืองพระรถ มาก่อน ต่อมาเมื่อมีการขุดค้นที่เมืองโบราณแห่งนี้ได้พบคันฉ่องสำริดสมัยลพบุรีซึ่งมีจารึกความว่า

คำสำคัญ : วัดใหม่กรงทอง, ศรีมหาโพธิ, ทวารวดี, โคกปีบ, แหล่งโบราณคดีดงศรีมหาโพธิ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, วัด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานชุมชนโป่งมะนาว
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 13 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑ์สถานบ้านโป่งมะนาว ริเริ่มและดำเนินการโดยองค์กรชุมชนภายใต้ชื่อ ชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลห้วยขุนราม ชมรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนึกของชุมชนที่รวมตัวกันทำงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุภายในชุมชน เกิดขึ้นหลังจากที่มีการจับกุมผู้ลักลอบขุดค้นวัตถุโบราณผิดกฎหมายภายในบริเวณวัดโป่งมะนาว ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2543 เหตุเกิดจากมีผู้มาติดต่อกับทางวัดจะขอขุดพื้นที่ภายในบริเวณวัดอ้างว่าจะมาล้างป่าช้า คณะกรรมการวัดได้อนุญาตให้ขุดโดยไม่ทราบเจตนาที่แท้จริง และต้องการนำเงินมาปรับปรุงวัด ต่อมาทราบว่ากลุ่มคนเหล่านั้นลักลอบขุดวัตถุโบราณ จึงแจ้งตำรวจจับกุม สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้นถึง 64 คน

คำสำคัญ : โป่งมะนาว, แหล่งโบราณคดี, โครงกระดูก, ยุคก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดี, การลักลอบขุดโบราณวัตถุ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัดป่าพระสบาย
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2556

ถนนคอนกรีตเล็ก ๆ ในหมู่บ้านบึงเจริญ สองข้างทางเต็มไปด้วยสวนยางพาราและไร่มันสำปะหลัง นำเราไปสู่วัดป่าพระสบาย ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้ร่มรื่นด้วยต้นยางพารา ต้นไม้เศรษฐกิจที่ชาวบ้านที่นี่ปลูกกันแทบทุกครัวเรือน อาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แฝงตัวอยู่ในสวนยางพารา ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านขุดพบบริเวณท้ายหมู่บ้านบึงเจริญแห่งนี้

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, เครื่องปั้นดินเผา, แหล่งโบราณคดี, บ้านกรวด,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนดอยเวียง-ดอยวง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 9 พฤศจิกายน 2558

ดอยเวียงและดอยวง เป็นภูเขาลูกเตี้ยๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านเหล่าพัฒนา ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ความสำคัญของดอยเวียงและดอยวงคือเป็นชุมชนโบราณที่ถือเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่ คือมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 5,000 – 3,000 ปี

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ, ดอยเวียง, ดอยวง, แหล่งโบราณคดี, ขวานหิน, โบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองที่มีการนำเสนอเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงห้องภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนจัดแสดงหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่เริ่มมีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัย ตลอดจนส่วนจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี และงานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, แหล่งโบราณคดี, ร้อยเอ็ด, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ โรงเรียนวัดไผ่ดำ
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557

ถึงแม้จะอยู่ติดกรุงเทพฯ แต่การดำเนินชีวิตของคนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หลายครอบครัว ยังมีวิถีชีวิตมีความสุขแบบคนในชนบทอยู่ เด็กๆยังกระโดดน้ำเล่น พายเรือเป็น สามารถหาปลาทำกับข้าวเป็นตั้งแต่ยังเป็นเด็กประถม โรงเรียนวัดไผ่ดำ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีอาคารเรียนสวยงามทาสีเขียวอ่อนเห็นแต่ไกล อาคารศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านไผ่ดำ เป็นเหมือนห้องเรียนที่เชื่อมติดต่อกันทั้งตัวอาคารและการเรียนรู้ มุ่งหวังให้เด็กๆค่อยซึมซับวัฒนธรรมไทยและความเป็นท้องถิ่นไว้

คำสำคัญ : วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ชาวนา, ทำนา, การเกษตร, เครื่องจักสาน, แหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำบึงไผ่ดำ, คัมภีร์ใบลาน, ภาชนะดินเผา,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง หรือที่รู้จักกันทั่วโลกในนามของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จัดแสดงหลักฐานต่างๆที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและแหล่งโบราณคดีอื่นที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งแสดงถึงร่องรอยการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายพันปี โดยจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ตลอดจนจัดแสดงเรือนไทพวน

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดี, บ้านเชียง, เครื่องปั้นดินเผา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิลเมืองแกน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 8 มีนาคม 2556

เมืองแกนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปีซึ่งเป็นชุมชนโบราณก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนาตั้งแต่สมัยพญามังรายครองเมืองเชียงใหม่(พ.ศ.1801– พ.ศ.1854) ผู้คนในล้านนาสมัยนั้นสร้างสรรค์วัฒนธรรม อารยธรรม วัดวาอาราม กำแพงเมืองคูโบราณ สิ่งก่อสร้างต่างๆคิดค้นเทคโนโลยี ผลิตศิลปกรรม วรรณกรรม และ หัตกรรมต่างๆ ทิ้งไว้เป็นหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกของดินนี้มากมาย บริเวณเมืองแกนนี้มีที่ราบที่กว้างขวางซึ่งประชาชนเรียกพื้นที่ราบนี้ว่า

คำสำคัญ : แหล่งเตาเผา, เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, แหล่งโบราณคดี, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เครื่องปั้นดินเผา,
อ่านต่อ...


 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สถาบันการพลศึกษา
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 1 มีนาคม 2556

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจและรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ศึกษา วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและของชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานตามภารกิจ นโยบายและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

คำสำคัญ : ประวัติเมือง, แหล่งโบราณคดี, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2556

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งอยู่ที่บ้านติ้ว หมู่ 6 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยอยู่ในความดูแลของกรมศิลปกร ซึ่งได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2524 และเปิดเป็นทางการเมื่อ 26 มิถุนายน 2535 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3,430 ไร่ เดิมชื่อ "ภูกูเวียง" อยู่ในแนวเทือกเขาภูพาน เป็นทิวเขาที่ไม่สูงนัก โดยเฉลี่ย 300-500 เมตร

คำสำคัญ : โบราณสถาน, แหล่งโบราณคดี,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์บ้านปราสาทและแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 30 มกราคม 2556

ถ้าเราคาดหวังว่าจะมีพิพิธภัณฑ์สักแห่งหนึ่งที่มีการประสานงานที่ดีของหน่วยงานราชการและคนในท้องถิ่น ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับแหล่งโบราณคดีอย่างใกล้ชิด โฮมสเตย์บ้านปราสาทคือสถานที่นั้น พร้อมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

คำสำคัญ : แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท,
อ่านต่อ...


 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพระธาตุมีชัย บ้านโคกคอน
เขียนโดย: webmaster (1122 เรื่อง) | เมื่อวันที่: 4 มีนาคม 2556

บ้านโคกคอน เป็นหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 2 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แม้ว่าชุมชนปัจจุบันจะมีประวัติการตั้งถิ่นฐานย้อนหลังไปไม่เกิน 300 ปีที่ผ่านมา ทว่ามรดกทางวัฒนธรรมโบราณทั้งที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวดิน และที่ทับถมอยู่ใต้ดินแสดงให้เห็นว่า บนพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้มีการอยู่อาศัยของผู้คนมาไม่น้อยกว่า 4,000 ปี

คำสำคัญ : โบราณสถาน, แหล่งโบราณคดี, ประวัติหมู่บ้าน, แม่น้ำสงคราม, เครื่องปั้นดินเผา, วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา,
อ่านต่อ...
 
ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  งานวิจัยทางชาติพันธุ์
จารึกในประเทศไทย
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  รีวิวพิพิธภัณฑ์
เพิ่มพิพิธภัณฑ์ใหม่
พิพิธภัณฑ์วิทยา
บทความ
Blog
ข่าวพิพิธภัณฑ์
เทศกาลพิพิธภัณฑ์
เพื่อนพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
facebook
e-newsletter
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
คำถามที่พบบ่อย
แนะนำและแจ้งปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 | เงื่อนไขและข้อตกลง