| |  Log in  |

    Photo Gallery

  • สำรวจเอกสารโบราณเมื่อ พ.ศ.2557
  • สำรวจเอกสารโบราณเมื่อ พ.ศ.2557
  • สำรวจเอกสารโบราณเมื่อ พ.ศ.2557
  • สำรวจเอกสารโบราณเมื่อ พ.ศ.2557
  • สำรวจเอกสารโบราณเมื่อ พ.ศ.2557

วัดเทียนดัด

วัดเทียนดัด ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เล่ากันว่าสร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2312 ภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตก แล้วหมู่พระสงฆ์ได้หนี้พวกพม่ามาพักในบริเวณนี้ ชาวบ้านจึงได้สร้างวัดเพื่อให้พระสงฆ์ ได้อยู่จำพรรษา วัดนี้แต่เดิมนั้นมีต้นเกดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้ชื่อว่า “วัดดงเกด” แล้วเปลี่ยนมาเป็น “วัดกระแชงดาด” วัดเชิงดาดคงคาวน และ “วัดเชิงดาดคงคาวล”

ต่อมาเมื่อครั้งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จผ่าน และแวะเยี่ยมที่วัดแห่งนี้ ท่านได้ตั้งนามของวัดให้ใหม่ว่า “วัดเทียนดัด”หลักฐานเก่าแก่ของวัดที่ยังคงเหลืออยู่บ้าง ได้แก่อุโบสถหลังเก่า สร้างหันหน้าไปทางแม่น้ำ ด้านหน้ามีพาไลหรือหลังคาคลุมทอดลงมา ใบเสมาตรงเอวทำเป็นลวดลายก้านขดสลับไปคล้ายกับใบเสมาที่วัดหอมเกร็ด ในอดีตวัดแห่งนี้มีพระเถรซึ่งมีชื่อเสียงมาก ได้แก่ พระครูปลัดผัน ติสฺสวณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 4 และพระครูอาทรพิทยคุณ (ผล ธมฺมโชติ) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 5 ซึ่งท่านทั้ง 2 มีชื่อเสียงทางด้านการสร้างพระและเครื่องรางของขลัง องค์สุดท้ายได้แก่ พระครูมนูญ กิจจานุวัตร (แสวง ธมฺรโส) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 6 ดังนั้น วัดเทียนดัดในทุกวันนี้จึงได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีสิ่งก่อสร้างขึ้นอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลักฐานในอดีตหลงเหลืออยู่น้อยมาก จนบางครั้งทำให้ดูเหมือนกับว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบัน หลักฐานเหล่านี้ได้บันทึกไว้ในหนังสือทางประวัติศาสตร์ชื่อ วัฒนธรรมสามพราน วัดเทียนดัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2480
(ข้อมูลจาก http://m-culture.in.th/album/view/150592/)

เอกสารโบราณของวัดเทียนดัด ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 17 เรื่อง ดังนี้
NPT008-001 ตำรายันต์
NPT008-002 มหาถะมืน
NPT008-003 ตำราพระอาทิตย์
NPT008-004 ตำราดูธาตุกับยา
NPT008-005 พระยาสี่เสาร์
NPT008-006 ตำรายันต์
NPT008-007 ตำราคาถา
NPT008-008 ตำราคาถา
NPT008-009 ตำราคาถายันต์
NPT008-010 ตำรายา
NPT008-011 ตำรายันต์
NPT008-012 ตำรายา
NPT008-013 ตำรายันต์
NPT008-014 ตำรายาคาถา
NPT008-015 ตำราคาถาอาคม
NPT008-016 วินัยสงฆ์
NPT008-017 ตำรายันต์ (ปืน)

Tags : นครปฐม , วัดเทียนดัด , เอกสารโบราณ
Map : http://maps.google.com/?q=วัดเทียนดัด&ll=13.699855,100.241646&z=19