นาม นิสสยะ 11 เล่มรวม

รหัสเอกสาร
SAC001-026 
ชื่อเรื่อง
นาม นิสสยะ 11 เล่มรวม
เนื้อเรื่อง
ว่าด้วยเรื่อง นาม แปลยกศัพท์ภาษาบาลีเป็นภาษาพม่า ;นาม ธรรมที่รู้จักกันด้วยชื่อ กำหนดรู้ด้วยใจเป็นเรื่องของจิตใจ, สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่ใช่รูปแต่น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิตได้
1. ในที่ทั่วไปหมายถึงอรูปขันธ์ 4 คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
2. บางแห่งหมายถึงอรูปขันธ์ 4 นั้นและนิพพาน (รวมทั้งโลกุตตรธรรมอื่นๆ)
3. บางแห่งเช่นในปฏิจจสมุปบาท บางกรณีหมายเฉพาะเจตสิกธรรมทั้งหลาย เทียบ รูป หรืออาจเป็นเรื่องบาลีไวยากรณ์

สภาพของเอกสาร มีไม้ประกับ ฉบับปิดทองล่องชาด
ที่มาเอกสาร ดร.อนาโตล เป็ลติเยร์มอบให้
รหัสเอกสารเดิม อักษรพม่า 28 
หัวเรื่อง
ธรรมคดี
ตัวอักษร
พม่า
ภาษา
บาลี , พม่า

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
วันที่เขียนเอกสาร
ไม่ระบุ
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
303 หน้า
ขนาด
5.8 x 49.3 x 14 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ