ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒  
ชื่อจารึก จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒  (English Version)
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ Stele de Phnom Rung (K. 1067)
อักษรที่มีในจารึก ขอมโบราณ
ศักราช พุทธศักราช  ๑๕๓๒
ภาษา เขมร
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๐ บรรทัด
วัตถุจารึก ศิลา ประเภทหินทราย
ลักษณะวัตถุ หลักสี่เหลี่ยม
ขนาดวัตถุ กว้าง ๒๑ ซม. สูง ๔๘ ซม. หนา ๑๐.๓ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “บร. ๑๑”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒”
๓) ในหนังสือ Nouvelles Inscriptions du Cambodge II กำหนดเป็น “Stele de Phnom Rung (K. 1067)”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอนางรอง) จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอนางรอง) จังหวัดบุรีรัมย์
พิมพ์เผยแพร่ ๑) จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๑), ๓๓-๓๘.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๒๖-๑๒๙.
๓) Nouvelles Inscriptions du Cambodge II (Paris : École Française d’Extrême-Orient, 1996), 141-144.
ประวัติ ศิลาจารึกหลักนี้ สภาพจารึกชำรุดมากโดยเฉพาะด้านที่ ๒ อักษรลบเลือนมากอ่านได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงมิได้นำมารวมพิมพ์ในครั้งนี้ แต่ในวิทยานิพนธ์ พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง มีคำอ่าน-แปลด้านที่ ๒ ด้วย วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๑
เนื้อหาโดยสังเขป ข้อความในจารึกไม่สมบูรณ์ ทราบเพียงว่า ในมหาศักราช ๙๑๑ มีการซื้อที่ดิน และถวายที่ดินแด่พระกัมรเตงชคตแห่งพนมรุ้ง โดยที่ดินที่ถวายนี้จะต้องไม่อยู่ในความคุ้มครองของโขลญวิษัย จากนั้นก็กล่าวถึงเขตแดนของที่ดินดังกล่าว
ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน
การกำหนดอายุ จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ บอกมหาศักราช ๙๑๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๕๓๒
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) Saveros Pou, “Stele de Phnom Rung (K. 1067),” in Nouvelles Inscriptions du Cambodge II (Paris : École Française d’Extrême-Orient, 1996), 141-144.
๒) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๑), ๓๓-๓๘.
๓) อำไพ คำโท, “จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๒๖-๑๒๙.
ภาพประกอบ ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-09, ไฟล์; BR_005 และ BR_004f2)
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 1532, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 16, ยุคสมัย-จารึกสมัยขอมพระนคร, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, ลักษณะ-จารึกบนหลักสี่เหลี่ยม, ศาสนา-จารึกในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน,
 
ด้านที่ ๑
ด้านที่ ๒

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง