ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกกู่วัดเสาหิน
 
   
จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑  
ชื่อจารึก จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑  (English Version)
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ Linteau inscrit de Nom Van (K. 1065)
อักษรที่มีในจารึก ขอมโบราณ
ศักราช พุทธศักราช  ๑๔๓๓
ภาษา เขมร
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด
วัตถุจารึก ศิลา
ลักษณะวัตถุ ส่วนของทับหลังกรอบประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดวัตถุ กว้าง ๑๐๙ ซม. สูง ๒๕ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. ๓๒”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑”
๓) ในหนังสือ Nouvelles inscriptions du Cambodge II กำหนดเป็น “Linteau inscrit de Nom Van (K. 1065)”
ปีที่พบจารึก พุทธศักราช ๒๕๑๓
สถานที่พบ บริเวณซากปรักหักพังด้านทิศใต้นอกปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้พบ นายแทน ธีระพิจิตร หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๖ จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบันอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย (ข้อมูลเดิมว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์) จังหวัดนครราชสีมา
พิมพ์เผยแพร่ ๑) เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) (กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ, ๒๕๒๑).
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๔๔-๑๔๗.
๓) Nouvelles Inscriptions du Cambodge II (Paris : École Française d’Extrême-Orient, 1996), 86-88.
ประวัติ ศิลาจารึกหลักนี้ พบพร้อมกับจารึก นม. ๖ เมื่อกรมศิลปากรบูรณะขุดแต่งโบราณสถานปราสาทหินพนมวัน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ นายแทน ธีระพิจิตร หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๖ ได้พบจารึกนี้กับจารึก นม. ๗ รวม ๒ หลัก อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังรวมกับศิลาอื่นๆ บริเวณด้านทิศใต้นอกปราสาท ลักษณะของศิลาจารึก นม. ๓๒ นี้ เป็นส่วนบนของกรอบประตู เมื่อแรกพบได้เคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ต่อมาได้ย้ายกลับไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งเมื่อคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ได้เดินทางไปสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สำรวจไม่พบจารึกหลักนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ภายหลังจึงได้ทราบจาก นางชูศรี เปรมสระน้อย หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ซึ่งเคยเป็นผู้ดูแลรักษาคลังโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ว่า ปัจจุบันจารึกหลักนี้ได้ตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ข้อมูลจารึกหลักนี้ เมื่อพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือเฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ใช้ชื่อว่า จารึกปราสาทหินพนมวัน
เนื้อหาโดยสังเขป เป็นพระราชโองการของพระเจ้ายโศวรมัน ที่สั่งให้บรรดาเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดงานฉลองปะรำพระเพลิงและพระตำหนัก ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชโองการนั้นจะต้องได้รับผลกรรม ส่วนผู้ใดที่ปฎิบัติตามพระราชโองการนั้นก็จะได้รับความดีความชอบ
ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน
การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ ๑ บอกมหาศักราช ๘๑๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๔๓๓

ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) Saveros Pou, “Linteau inscrit de Nom Van (K. 1065),” in Nouvelles Inscriptions du Cambodge II (Paris : École Française d’Extrême-Orient, 1996), 86-88.
๒) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ, เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) (กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ, ๒๕๒๑).
๓) อำไพ คำโท, “จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๔๔-๑๔๗.
ภาพประกอบ ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ.1433, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 15, ยุคสมัย-จารึกสมัยขอมพระนคร, ยุคสมัย-จารึกสมัยขอมพระนคร-พระเจ้ายโศวรมันที่ 1, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนกรอบประตู, ศาสนา-จารึกในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย, เรื่อง-ราชพิธี-ฉลองปะรำพระเพลิง, เรื่อง-ราชพิธี-ฉลองพระตำหนัก, เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ-สาปแช่ง, เรื่อง-การเมืองการปกครอง-ลงโทษ,
 
ด้านที่ ๑

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง