ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกฐานพระพุทธรูปวัดปางหมอปวง
จารึกฐานพระพุทธรูปวัดแม่สรวย
 
   
จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)  
ชื่อจารึก จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ ศิลาจารึกวัดแดนเมือง, ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ด. ๑, ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ๑
อักษรที่มีในจารึก ไทยน้อย
ศักราช พุทธศักราช  ๒๐๗๓
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด
วัตถุจารึก ศิลา ประเภทหินทรายสีน้ำตาล
ลักษณะวัตถุ รูปใบเสมา
ขนาดวัตถุ กว้าง ๔๙ ซม. สูง ๙๘ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นค. ๑”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๒๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดแดนเมือง”
๓) ในวิทยานิพนธ์ อักษรไทยน้อย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ด. ๑”
๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกวัดแดนเมือง ๑”
๕) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ๑”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ วัดปัจจันตบุรี ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ วัดปัจจันตบุรี ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
พิมพ์เผยแพร่ ๑) อักษรไทยน้อย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒), ๑๑๔-๑๑๘.
๒) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๒๘) : ๙๖-๑๐๑.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๒๒-๓๒๖.
๔) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๒๓๐-๒๓๕.
ประวัติ เดิมปักอยู่หน้าโบสถ์ ปัจจุบันนำไปปักไว้ในโบสถ์ด้านขวาพระประธาน คู่กับศิลาจารึกวัดแดนเมือง ๒ ซึ่งปักอยู่ด้านซ้ายพระประธาน
เนื้อหาโดยสังเขป พระยาปากเจ้า (เจ้าเมืองปากห้วยหลวง) ได้สร้างวัดและอุทิศที่ดินให้แก่วัดแดนเมือง
ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน
การกำหนดอายุ ข้อความจารึกด้านที่ ๑ ด้านซ้ายของวงดวงชาตา ระบุ จ.ศ. ๘๙๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๗๓ อันเป็นสมัยที่พระโพธิสารราชเจ้าปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ. ๒๐๖๓-๒๐๙๓)
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) เทิม มีเต็ม และบุญนาค สะแกนอก, “ศิลาจารึกวัดแดนเมือง,” ศิลปากร ๒๙, ๑ (มีนาคม ๒๕๒๘) : ๙๖-๑๐๑.
๒) เทิม มีเต็ม และบุญนาค สะแกนอก, “จารึกวัดแดนเมือง ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๒๒-๓๒๖.
๓) ธวัช ปุณโณทก, “ศิลาจารึกวัดแดนเมือง ๑,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๒๓๐-๒๓๕.
๔) ธวัช ปุณโณทก, “อักษรไทยน้อย : การศึกษาในด้านอักษรวิทยา,” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒), ๑๑๔-๑๑๘.
๕) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๗๖-๘๔.
ภาพประกอบ ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-28, ไฟล์; NK_0101_c และ NK_0102_c)
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 2073, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง-พระเจ้าโพธิศาละราช, ยุควัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีน้ำตาล, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดปัจจันตบุรี หนองคาย, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองปากห้วยหลวง, บุคคล-พระยาปากเจ้า,
 
ด้านที่ ๑
ด้านที่ ๒

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง