ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกลานเงินพระราชสาส์นตราตั้ง  
ชื่อจารึก จารึกลานเงินพระราชสาส์นตราตั้ง
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ ๓๘๔๐/๙๒ จารึกลานเงิน
อักษรที่มีในจารึก ไทยน้อย
ศักราช พุทธศักราช  ๒๒๓๘
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ (ด้านหน้า) มี ๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ (ด้านหลัง) มี ๑ บรรทัด
วัตถุจารึก เงิน
ลักษณะวัตถุ แผ่นเงิน
ขนาดวัตถุ กว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๑๙ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) ในหนังสือ จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม กำหนดเป็น “๓๘๔๐/๙๒ จารึกลานเงิน”
๒) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกลานเงินพระราชสาส์นตราตั้ง”
ปีที่พบจารึก พุทธศักราช ๒๕๑๘-๒๕๒๒
สถานที่พบ กรุหมายเลข ๔๔ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พิมพ์เผยแพร่ ๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑-๒ (พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๑๙) : ๑๓๔-๑๔๕.
๒) จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระธาตุพนม, ๒๕๒๒), ๑๙๑-๑๙๒.
๓) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๓๙.
ประวัติ พระธาตุพนมล่มเมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ (เวลา ๑๙.๓๘ น.) ในการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒ ได้มีการขุดสำรวจตามหลักวิชาการโบราณคดี ได้พบจารึกฐานพระพุทธรูปประมาณ ๑,๐๑๕ องค์ และแผ่นจารึกอื่นๆ ๔๖ ชิ้น จารึกเหล่านี้บางส่วน นายวัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ ร่วมกับพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ่าน และอธิบายศัพท์ นำมาพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือ จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม (กรมศิลปากร, โรงพิมพ์พิฆเณศ ๒๕๒๒) และ “ข้อมูลใหม่ที่ได้จากจารึกในพระธาตุพนม” ใน วารสารศิลปากร ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๑๙
เนื้อหาโดยสังเขป ข้อความจารึกเป็นพระราชสาส์นพระราชอาชญาจากเจ้านครวรกษัตริย์ขัติยราชวงศา นามกรแด่แสนจันทรานิทธิสิทธิมงคลสุนทรอมร
ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน
การกำหนดอายุ ข้อความในจารึกด้านที่ ๑ (ด้านหน้า) ระบุปีศักราช ๕๗ หมายถึง ปี จ.ศ. ๑๐๕๗ ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๓๘ อันเป็นปลายรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช (พ.ศ. ๒๑๘๑-๒๒๓๘) ถึงต้นรัชสมัยที่เจ้านันทราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ (พ.ศ. ๒๒๓๘-๒๒๔๑)
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม : ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๒), ๑๙๑-๑๙๒.
๒) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกกรุพระธาตุพนม,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๓๓-๓๔๐.
๓) วัชรินทร์ พุ่มพงษ์แพทย์, “ข้อมูลใหม่ที่ได้จากจารึกในพระธาตุพนม,” ศิลปากร ๒๐, ๑-๒ (พฤษภาคม-กรกฏาคม ๒๕๑๙) : ๑๓๔-๑๔๕.
๔) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๑๑๗-๑๒๖, ๑๓๕-๑๓๖.
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 2238, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง, ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง-พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชมหาราช, วัตถุ-จารึกบนเงิน, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม, บุคคล-เจ้านครวรกษัตริย์ขัติยราชวงศา, บุคคล-แสนจันทรานิทธิสิทธิมงคลสุนทรอมร,
 
ด้านที่ ๑ (ด้านหน้า)
ด้านที่ ๒ (ด้านหลัง)

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง