ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
     
ค้นหาจารึกจาก
ชื่อจารึก อักษร ภาษา
จังหวัดที่พบ คำค้นหา ชุดคำค้น
หรือพิมพ์ชื่อ
 
จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)
จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ แผ่นที่ ๑๓๘ (นางระบำต่างกรีดกรายฟ้อนรำให้ทศกัณฑ์ มูลพลำ และสหัสเดชะได้ชม)
 
   
จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๑  
ชื่อจารึก จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง ๑
ชื่อจารึกแบบอื่นๆ ชม. ๑๗ จารึกไว้ข้าพระมหาธาตุจอมทอง, ชม. ๑๗ จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง พ.ศ. ๒๐๙๙, หลักที่ ๑๐๔ ศิลาจารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง
อักษรที่มีในจารึก ฝักขาม
ศักราช พุทธศักราช  ๒๐๙๙
ภาษา ไทย
ด้าน/บรรทัด จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๖๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓๔ บรรทัด
วัตถุจารึก หินทราย
ขนาดวัตถุ กว้าง ๕๒ ซม. สูง ๑๒๑ ซม. หนา ๘ ซม.
บัญชี/ทะเบียนวัตถุ ๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๗ จารึกไว้ข้าพระมหาธาตุจอมทอง”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕ (กันยายน ๒๕๐๙) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๐๔ ศิลาจารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๑๗ จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง พ.ศ. ๒๐๙๙”
ปีที่พบจารึก ไม่ปรากฏหลักฐาน
สถานที่พบ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้พบ ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปัจจุบันอยู่ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
พิมพ์เผยแพร่ ๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕ (กันยายน ๒๕๐๙) : ๖๔-๗๓.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๑๑-๑๑๙.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๖๐-๖๕.
ประวัติ กรรมการค้นคว้าประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่า ได้อัดสำเนามาให้กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
เนื้อหาโดยสังเขป ใน พ.ศ. ๒๐๙๙ สมเด็จบรมบพิตรพระเป็นเจ้าอยู่หัวและพระอัครราชมาดา ได้อัญเชิญพระมหาธาตุเจ้าจอมทองไปประดิษฐานไว้ ณ หอบาตรในพระราชวัง แล้วบัญชาให้พระยาแสนหลวงพิงชัยไกรเอกเสนาธิบดีศรีสุทโธธิราชาเจ้า และ พระยาสามล้านชันสิทธิราชสงครามเจ้า รวบรวมรายชื่อข้าพระจากครัวเรือนต่างๆ แล้วมอบหมายให้ปฏิบัติดูแลรักษาพระมหาธาตุจอมทอง
ผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน
การกำหนดอายุ ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๑๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๙๙ อันเป็นสมัยที่พระเมกุฏิสุทธิวงศ์ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๙๔-๒๑๐๗)
ข้อมูลอ้างอิง เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) กรรณิการ์ วิมลเกษม, อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๖), ๑๐.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๑๗ จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง พ.ศ. ๒๐๙๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๖๐-๖๕.
๓) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๔) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรและภาษาไทย,” ศิลปากร ๙, ๕ (กันยายน ๒๕๐๙) : ๖๔-๗๓.
๕) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๑๐๔ ศิลาจารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๑๑-๑๑๙.
ภาพประกอบ ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-33, ไฟล์; ChM_1701_p และ ChM_1702_c)
ชุดคำค้น อายุ-จารึก พ.ศ. 2099, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้พม่า-พระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, ลักษณะ-จารึกบนหลักสี่เหลี่ยม, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานพระธาตุ, บุคคล-พระยาแสนหลวงพิงชัยไกรเอก, บุคคล-ศรีสุทโธธิราชาเจ้า, บุคคล-พระยาสามล้านชันสิทธิราชสงครามเจ้า,
 
ด้านที่ ๑
ด้านที่ ๒

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์
หนังสือเก่าชาวสยาม
ICH Learning Resource
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ข่าวมานุษยวิทยา
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
รวมเรื่องจารึก
บทความ
คลังภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  ทีมงาน
ติดต่อเรา
 


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง