สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Infographics

นโยบายการใช้ Infographic ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ศึกษา เป็นการทำข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านชาติพันธุ์ได้ง่ายขึ้น โดยผ่านการนำเสนอข้อมูลแบบ Infographic โครงการฯ ได้เลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจและได้อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความจากผู้ที่ศึกษาด้านชาติพันธุ์

อย่างไรก็ดี เนื่องจากชาติพันธุ์ศึกษามีความเป็นพลวัต เป็นเรื่องผู้คน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนอยู่โดยตลอด ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลควรแสวงหาความรู้จากเอกสารอื่นประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพลวัตด้านชาติพันธุ์ศึกษาอย่างรอบด้าน

โครงการฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้ข้อมูลตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์(Creative common) เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ มีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ โดยหากจะมีการนำข้อมูล Infographic ไปใช้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คือ อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง โดยเอกสาร/ข้อมูล ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

มอแกน
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

มอแกน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกรัฐเรียกรวมกับ อูรักลาโว้ย และมอแกลน ว่า "ชาวเล" ในภาษาอังกฤษจะเรียกชาวมอแกนว่า sea nomads หรือ sea gypsies ซึ่งเป็นการเรียกตามการดำเนินชีวิตแบบเร่ร่อนในทะเล

อ่านรายละเอียด >>

อูรักลาโว้ย
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

อูรักลาโว้ย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกรัฐเรียกรวมกับ มอแกน และมอแกลน ว่า "ชาวเล" อูรักลาโว้ย หมายถึง คนทะเล ซึ่งมาจากคำว่า โอรัง หมายถึง คน และ ละวุ้ย หมายถึง ทะเล

อ่านรายละเอียด >>

มอแกลน
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

มอแกลน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกรัฐเรียกรวมกับ มอแกน และอูรักลาโว้ย ว่า "ชาวเล" มอแกลน กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆของจังหวัดพังงา เช่น คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า และ อ.ท้ายเหมือง

อ่านรายละเอียด >>

ชาวเล
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

ชาวเล เป็นชื่อเรียกลุ่มชาติพันธุ์ที่รัฐเรียก กลุ่มอูรักลาโว้ย มอแกน และมอแกลน รวมไว้ด้วยกัน ทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในการหาอยู่หากินกับทะเลที่ใกล้เคียงกัน อาศัยอยู่ใน 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต กระบี่ พงงา สตูลและระนอง

อ่านรายละเอียด >>

ประเพณีการสวมห่วงทองเหลือง จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มกะยันที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

ประเพณีการสวมห่วงทองเหลือง จำกัดอยู่ในกลุ่มกะยันที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ ในอดีตหญิงกะยันสูงอายุบางคน ต้องแบกน้ำหนักห่วงทองเหลืองมากถึง 20- 35 กิโลกรัม แต่หญิงกะยันยุคใหม่ที่ได้รับการศึกษา มองว่าห่วงทองเหลือเป็นพันธนาการทางการเมืองมากกว่าจะเป็นเรื่องศาสนาและความเชื่อ

อ่านรายละเอียด >>

ผู้หญิงกะยัน
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

การใส่ห่วงทองเหลืองของผู้หญิงกะยัน ทำให้หญิงกะยันในห้วยปูแกง จ. แม่ฮ่องสอน เป็นผู้นำรายได้หลักในครอบครัว ด้วยการนั่งให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป ขายผ้าทอมือ และสินค้าต่างๆ ทำให้หลายครอบครัวส่งเสริมให้ลูกสาวหาเงินเข้าครอบครัวด้วยการใส่ห่วงทองเหลือง

อ่านรายละเอียด >>

ผู้ลี้ภัยชาวกะยัน
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

ผู้ลี้ภัยชาวกะยัน ลี้ภัยเข้ามาอยูาในประเทศไทยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ ปลายปี พ.ศ. 2527 ด้วยเหตุผลหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1. หนีการกวาดล้างของทหารพม่า 2.นโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. กะยันชักชวนกันเข้ามาเอง 4. เข้ามาหาที่ทำกินใหม่ 5. ลี้ภัยการเมือง

อ่านรายละเอียด >>

ที่มาของคำว่า กะเหรี่ยง
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

คำเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ "กะเหรี่ยง" มีการเรียกชื่อจากหลากหลายภาษาและจากหลากหลายกลุ่มชน คำว่า karen เป็นคำในภาษาอังกฤษ ได้มาจากชื่อเรียกกะเหรี่ยงเป็นภาษาพม่าว่า kayin มีข้อสังเกตว่าชื่อ kayin ในภาษาพม่าแตกแขนงมาจากรากศัพท์ yine มีความหมายว่า ป่าเถื่อน ดุร้าย หรือ yin หรือ yen มีความหมายว่า ก่อน หรือ อันดับแรก

อ่านรายละเอียด >>

กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่ากะเหรี่ยงในประเทศไทย หมายถึง 4 กลุ่มชน
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

กะเหรี่ยงในประเทศไทย หมายถึง กลุ่มชน 4 กลุ่มใหญ่ คือ 1.ปกาเกอญอ หรือสกอ จกอ 2. โพล่ง โผล่ง โพล่ว โปว์ 3. ปะโอ หรือ ตองสู 4. กะยา

อ่านรายละเอียด >>

ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์กี่กลุ่ม
โพสต์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

การจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในทางมานุษยวิทยามีแนวทางในการจำแนกกว้างๆ 2 แนวทาง คือ การจำแนกด้วยชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ไม่น้อยกว่า 62 กลุ่ม และแนวทางการจำแนกตามแนวทางภาษาศาสตร์ พบว่า ในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ มากกว่า 70 กลุ่ม

อ่านรายละเอียด >>

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง