ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ (กะเหรี่ยง),สาธารณสุข,คุณภาพชีวิต,การพัฒนา,เชียงใหม่
Author พัฒน์ สุจำนง และคณะ
Title การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
Document Type รายงานการวิจัย Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ กะเหรี่ยง, Language and Linguistic Affiliations จีน-ทิเบต(Sino-Tibetan)
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 151 Year 2530
Source ศูนย์ประชากรศึกษาในการพัฒนาการเกษตรและชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abstract

งานนี้แสดงให้เห็นว่าในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานได้เน้นให้ชาวบ้านหันมาใช้ส้วมมากขึ้น สำหรับแหล่งน้ำดื่มให้ถูกสุขลักษณะ ให้การสุขศึกษาแก่ชาวบ้านโดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน สนับสนุนให้มารดาฝากครรภ์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและขจัดบริโภคนิสัยซึ่งมีผลต่อโภชนาการที่ไม่ดี ส่วนในเรื่องการส่งเสริมการเกษตร ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงส่วนใหญ่ยังพึ่งตนเองทางการเกษตรไม่ได้ ทางโครงการฯ จึงมุ่งส่งเสริมให้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อเลี้ยงตัวเอง แต่ไม่สามารถขยายผลไปสู่คนกลุ่มใหญ่เนื่องจากมีเงินทุนจำกัด ด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นการสนับสนุนการดำเนินการที่ มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน แต่ในแง่ของการตื่นตัวด้านการศึกษามีค่อนข้างสูง แต่ปัจจัยเกื้อหนุนบางอย่างไม่เอื้ออำนวย เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในภาพรวมของโครงการฯ อาจประสบผลสำเร็จในบางด้าน เพราะยังมีอุปสรรคที่ไม่สามารถบรรลุผล ได้เนื่องจากข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงานระดับกลางที่จะนำแนวทางของโครงการฯ ไปปฏิบัติให้เกิดผล

Focus

ศึกษาถึงสถานภาพทางด้านการเกษตร การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐานและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

กะเหรี่ยง

Language and Linguistic Affiliations

ไม่มีข้อมูล

Study Period (Data Collection)

พ.ศ. 2530

History of the Group and Community

ประเทศไทยได้ดำเนินงานสาธารสุขมูลฐานมานานนับ 10 ปี (หน้า 13)

Settlement Pattern

บ้านเรือนส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง มีเพียงร้อยละ 20 ที่มีส้วมราดน้ำ (ส้วมซึม) (หน้า 76)

Demography

กลุ่มตัวอย่างหมู่บ้านที่เลือกศึกษา มีทั้งหมด 284 หลังคาเรือน 1,388 คน จำแนกเป็น บ้านห้วยหยวก 60 หลังคาเรือน 289 คน เป็นชาย 133 คนและหญิง 156 คน บ้านหนองเต่า มี 127 หลังคาเรือน จำนวน 710 คน เป็นชาย 334 คนและหญิง 376 คน (หน้า ง)

Economy

เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำการเกษตรและปศุสัตว์ เช่น สวนไม้ผล ไม้ยืนต้นและการปลูกผักสวนครัว ผักกาดขาว ผักกาดฮ่องเต้ หอมหัวใหญ่ ผักสลัด มะเขือจิ๋ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปลูกดอกแกสดิโอรัล ส่วนอาชีพปศุสัตว์ จะนิยมเลี้ยงหมูและไก่ (หน้า 37-39, 90, 95) การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร พบว่าประชาชนไม่มีที่นา ร้อยละ 23.7 มีที่นา 3 ไร่และต่ำกว่า มีร้อยละ 31.3 มีที่นา 4-6 ไร่ ร้อยละ 33.7 และมีที่นา 7 ไร่ขึ้นไปร้อยละ 11.3 ในจำนวนครัวเรือนที่มีนา 61 ครัวเรือนมีนาเฉลี่ย 4.87 ไร่ ครัวเรือนที่มีนามากที่สุดคือ 20 ไร่ แหล่งรายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากการรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 41.2 การขายพืชผลการเกษตร ร้อยละ 17.5 ที่เหลือได้จากการขายของป่า ขายสัตว์เลี้ยง (หน้า 90,93)

Social Organization

ไม่มีข้อมูล

Political Organization

ไม่มีข้อมูล

Belief System

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงใน 3 หมู่บ้านนิยมเลี้ยงหมูและไก่ เพื่อบริโภคและเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม เช่น การเลี้ยงผี สู่ขวัญหรืองานปีใหม่ (หน้า 95)

Education and Socialization

ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 62 คน (ร้อยละ 77.5) ได้รับการศึกษา 18 คน (ร้อยละ 22.5) ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน จบระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และต่ำกว่า มี 43 คน (ร้อยละ 53.8) ไม่ได้รับการศึกษา 21 คน (ร้อยละ 26.2) และสูงกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 16 คน (ร้อยละ 20 ตามลำดับ) ผู้ที่อยู่ในวัยที่จะได้เข้าโรงเรียน ได้มีโอกาสเรียน 63 คน (ร้อยละ 78.8) ร้อยละ 92.5 ต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาชั้นสูงขึ้นไป (หน้า 97-99)

Health and Medicine

ผสส. และ อสม. เป็นกลุ่มที่ให้บริการและให้ความรู้ทางสาธารณสุขพื้นฐานแก่ประชาชนในหมู่บ้านซึ่งเชื่อมโยงกับงานบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่รัฐจัดให้ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านโภชนาการ การรักษาพยาบาล งานสุขศึกษา การสุขาภิบาล การวางแผนครอบครัว การอนามัยแม่และเด็ก งานควบคุมป้องกันโรคในท้องถิ่น การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การส่งเสริมสุขภาพสุขภาพฟันตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพจิต (หน้า 17-19) ภาวะการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ในครัวเรือนตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ ไข้หวัด ร้อยละ 45.0 ปวดหัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย ร้อยละ 22.5 ท้องเสีย ร้อยละ 15.0 และอื่นๆ ร้อยละ 17.5 ภาวการณ์เจ็บป่วยของเด็กในครัวเรือนตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ เป็นไข้ตัวร้อนและไข้หวัด ร้อยละ 77.5 นอกจากนี้ได้แก่ ท้องเสีย โรคผิวหนัง ร้อยละ 22.5 (หน้า 81) สถานที่ที่ไปรับการบริการด้านการสาธารณะสุข ได้แก่ สถานีอนามัย ร้อยละ 91.3 และโรงพยาบาล ร้อยละ 8.7 (หน้า 88) สาธารณสุขระดับตำบล มี 2 สถาบันที่คอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุน คือ โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขระดับจังหวัด มี 3 สถาบันคือ สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลประจำจังหวัด) ส่วนระดับศูนย์จะเป็นระดับเฉพาะทาง อาจจะสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมที่สูง ส่วนกลางจะเป็นผู้สนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ เทคโนโลยี ยาและเวชภัณฑ์ (หน้า 21)

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มีข้อมูล

Social Cultural and Identity Change

ไม่มีข้อมูล

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

การพัฒนา แนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ใน 3 หมู่บ้าน อาศัยหลักการดังนี้ - ประชาชนเป็นเจ้าของ หรืออาศัยหลักความร่วมมือของชุมชน - การผสมผสานระหว่างหน่วยงานในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม - ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐจะต้องสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน (หน้า 27-30) แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาการเกษตร เป็นขบวนการพัฒนาที่ต้องต่อเนื่องและครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมการผลิต การประกอบการ การแปรรูปและการตลาด โดยมีหลักการรองรับ เช่น เริ่มต้นการพัฒนาการเกษตร ต้องเริ่มต้นจากสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในสิ่งที่เขามี เขาครอบครองอยู่ในปัจจุบัน นักพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาถึงสภาพการด้านปัจจุบันหรือสภาพความเป็นอยู่จริงในท้องถิ่นที่จะพัฒนาเสียก่อน (หน้า 33-34)

Google Map

Map/Illustration

ภาพ - แสดงอาณาเขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่(จ) - แผนที่แสดงที่ตั้งหมู่บ้าน ตำบลแม่วิน(ฉ) - การจัดตั้งกองทุนยาภายในหมู่บ้านเพื่อให้ อสม. และ ผสส.บริการช่วยเหลือชาวบ้าน เมื่อยามเจ็บป่วย (หน้า 31) - การจัดทำประปาภูเขาเพื่อสอนชาวเขาให้รู้จักการใช้น้ำสะอาด(31) - การสาธิตเครื่องสูบน้ำมือโยก(31) - เกษตรกรตัวอย่างบ้านห้วยโป่ง ปลูกมะเขือมีรายได้หลายพันบาท(36) - แม่บ้านชาวเขากำลังขายผักที่ปลูกและเลี้ยงสุกร ต่อมาไม่นานได้สร้างเล้าสุกรไว้ใต้ถุนบ้าน(36) - แปลงสาธิตการทำนาแบบขั้นบันไดเพื่อเพิ่มผลผลิต(36) - คณะดูงานจาก CRS ดูแปลงปลูกผักกาดหงส์(36) ตาราง - กลุ่มหมู่บ้านที่เลือกดำเนินการในเขตตำบลแม่วิน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ง) - การได้รับภูมิคุ้มกันโรค(80) - ภาวการณ์เจ็บป่วยและพฤติกรรมการรักษาพยาบาล(81) - การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม(86,87) - สถานที่ที่ไปรับการบริการด้านการสาธารณสุข(88) - เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขมูลฐานทั้งก่อนและหลังที่โครงการเข้าไป(89) - การถือครองที่ดินและการเพาะปลูก(91) - สถานภาพทางเศรษฐกิจและการพึ่งตนเองได้(93) - การเลี้ยงสัตว์(95) - สภาพทั่วไปของการศึกษาและการพัฒนาชุมชน(97) - การรับรู้และความสนใจในโครงการฯ(101) แผนภูมิ - การบริหารงานจากระดับล่างสู่ระดับสูง(20)

Text Analyst สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์ Date of Report 05 ก.ย. 2555
TAG ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ (กะเหรี่ยง), สาธารณสุข, คุณภาพชีวิต, การพัฒนา, เชียงใหม่, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง