วิดีโอชาติพันธุ์

แนะนำประวัติและเครื่องแต่งกายไตหย่า

กลุ่มชาติพันธุ์/ชุมชนชาติพันธุ์ :

ไตหย่า

สถานที่:

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

          ไตหย่ามีถิ่นเดิมอยู่ที่เมืองหย่า หรือในภาษาจีนเรียกตำบลโมซา (Mosha County) อำเภอซินผิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแม่น้ำแดง เริ่มแรกไตหย่าได้เดินทางอพยพเข้ามาพร้อมกับคณะมิชชันนารี 10 ครอบครัว เนื่องจากประเทศจีนกีดกันและควบคุมการนับถือศาสนาคริสต์ของไตหย่า

          ในเรื่องการแต่งกาย  เมื่ออพยพมาไทย แม้จะนำเสื้อผ้าอันเป็นอัตลักษณ์ของไตหย่ามาด้วย แต่ในภายหลังเมื่อหาวัสดุตามแบบเดิมไม่ได้ จึงเปลี่ยนมาใส่ชุดแบบคนพื้นเมืองทางเหนือแทน จนลูกหลานที่สืบต่อมาก็ไม่เคยเห็นชุดดั้งเดิมของไตหย่าเลย...