วิดีโอชาติพันธุ์

วิธีการพันผ้าโพกศีรษะของสตรีอาเคอะ

กลุ่มชาติพันธุ์/ชุมชนชาติพันธุ์ :

อาเค๊อะ

สถานที่:

บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

การพันผ้าโพกศรีษะแบบตระกูลก๊อ (บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย)

ลักษณะการโพกผ้าศรีษะของชาวอาเคอะจะแตกต่างกันออกไปตามสายตระกูลและวัยของผู้สวมใส่...