กลุ่มชาติพันธุ์

  • ชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ : ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ กะเหรี่ยง
  • ชื่อเรียกตนเอง : ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ กะเหรี่ยง
  • ชื่อที่ผู้อื่นเรียก : ยางขาว ยางเผือก ญาง ยางเบียง ยางกะเลอ จกอ ส่องปากี กะหร่าง ยางป่า บาม่ากะวิน สกอกะเรน กะหยิ่น(Kayin) เกรี่ยง กะเรง
  • ภาษาที่ใช้พูดและเขียน :
  • มิติทางประวัติศาสตร์ :