อานันท์ กาญจนพันธุ์ / งานวิจัยที่บ้านสันโป่ง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524

ขอบเขตและเนื้อหา : ภาพถ่ายจำนวน 282 ระเบียน ชุดนี้ ถ่ายเมื่อครั้ง ศ.ดร.อานันท์ลงพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยที่หมู่บ้านสันโป่ง อ.สันป่าตอง (ปัจจุบันอยู่ในอำเภอแม่วาง) จ.เชียงใหม่ ในปี 2523-2524 เพื่อเก็บข้อมูลในทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ประเด็นในการศึกษาคือเพื่อศึกษาการแทรกแซงเข้าไปของระบบทุนนิยมที่เข้าไปอยู่ในชนบท โดยมองผ่านกระบวนการผลิตในสองเรื่องด้วยกัน ได้แก่ การจัดสรรที่ดินและการจัดการแรงงาน รวมไปถึงศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ พิธีกรรม ระบบการจัดการทรัพยากรภายในชุมชน ฯลฯ ภาพถ่ายชุดนี้จึงสะท้อนความเป็นชุมชนในหลายๆ แง่มุม

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ขอบเขตและสื่อ : ภาพถ่าย 282 ระเบียน
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ , ปี พ.ศ. 2551
การจัดเรียงเอกสาร : ชุดเอกสารจำแนกตามประเด็นในการศึกษา
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร
   ทั้งหมด 282 ระเบียน