นิทรรศการ
 
นิทรรศการออนไลน์ “ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปี ชาตกาลของ ศ.ชิน อยู่ดี ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่จัดเก็บบันทึกภาคสนามของท่าน จึงได้ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อเชิดชูและเผยแพร่คุณูปาการของท่านให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ดังนี้
• สารคดีชีวประวัติเรื่อง “ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย” โดยอาศัยข้อมูลจากบันทึกภาคสนามที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ และจากคำบอกเล่าของบรรดาลูกศิษย์ที่เคยได้รับการถ่ายทอดความรู้ หรือได้รับแรงบันดาลใจจากการทำงานของท่าน มาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าในรูปแบบสารคดี
• นิทรรศการออนไลน์ “ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย” ซึ่งรวบรวบประวัติ และผลงานทางวิชาการของ ศ.ชิน รวมถึงผลงานทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากบรรดานักวิจัยในรุ่นหลัง ซึ่งใช้ผลงานวิชาการยุคบุกเบิกของท่านเป็นแหล่งข้อมูล
 

ชมนิทรรศการ