“ลืม-จำ” ในกระบวนการจัดการเอกสารส่วนบุคคลกรณีภาพถ่ายของรองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค