ฮันส์ มานดอร์ฟ / พ.ศ.2506-2508 / ตาก วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2508

ขอบเขตและเนื้อหา :

เอกสารแฟ้มนี้ประกอบด้วยภาพถ่าย 296 ระเบียน จากการทำงานวิจัยภาคสนามที่บ้านห้วยหลวง บ้านแม่ท้อ บ้านแม้วใหม่ นิคมดอยมูเซอ จังหวัดตาก ระหว่างปี พ.ศ.2506-2508 ภาพถ่ายเหล่านี้แสดงให้เห็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ฯลฯ ของกลุ่มชนบนพื้นที่สูง 4 กลุ่ม ได้แก่ ลีซู ละหู่ อาข่า ม้ง และเย้า

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ขอบเขตและสื่อ : ภาพถ่าย 296 ระเบียน
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย ฮันส์ มานดอร์ฟ, พ.ศ. 2552
การจัดเรียงเอกสาร : แฟ้มเอกสารจำแนกตามพื้นที่ที่ศึกษา
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร
   ทั้งหมด 296 ระเบียน